จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร7,973.600.000.0 %0.0132.640.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร0.007,842.390.0 %0.00.0034.970.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,375.509,706.4047.2 %5.01,969.66743.8562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร0.001,150.000.0 %0.00.0045.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,043.08414.0089.8 %5.0316.5232.2189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,576.49211.0094.1 %5.0257.7543.7083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,207.98742.0085.8 %5.0511.8285.0183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,602.54270.0092.5 %5.0387.4569.6582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,483.19224.0093.6 %5.0478.9877.6683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,669.97529.0085.6 %5.0286.4034.4988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,624.47363.0090.0 %5.0322.0968.1978.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,265.029,921.10-203.9 %0.0566.59501.7811.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,819.34910.0067.7 %5.0619.52472.7623.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,029.290.000.0 %0.0522.400.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,984.451,882.0052.8 %5.0853.09552.3635.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร13,367.599,849.1126.3 %5.01,247.05272.0878.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร59,996.1530,619.0049.0 %5.0565.68501.8511.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,799.036,152.00-28.2 %0.073.4839.0346.9 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.059.3552.9410.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,256.33748.0077.0 %5.0809.68114.2685.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร0.0088.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,110.672,854.008.3 %4.0733.62425.3742.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร12,514.5945,925.16-267.0 %0.02,426.042,488.25-2.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,132.631,969.6061.6 %5.01,418.22719.2749.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,178.780.000.0 %0.0771.650.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,864.5410,170.63-48.2 %0.01,247.05183.9485.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,492.982,337.4633.1 %5.0904.79378.8058.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,216.191,525.0052.6 %5.0643.14137.0078.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,272.711,603.9551.0 %5.0600.5069.9488.4 %5.0
สพ.ชุมพร3,295.402,666.0019.1 %5.0790.66475.5839.9 %5.0
รจจ.ชุมพร 38,376.7416,997.2555.7 %5.0838.27417.8050.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,558.54312.2487.8 %5.0467.3925.8194.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,860.851,043.0063.5 %5.0638.54256.5059.8 %5.0
สปส.จ.ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,034.811,007.0066.8 %5.0714.6370.6290.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.00422.880.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,790.812,569.6076.2 %5.041.18367.20-791.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 149,958.548,324.0083.3 %5.01,346.67699.5448.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 219,971.518,551.2457.2 %5.01,584.58277.6182.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,569.040.000.0 %0.0392.420.000.0 %0.0
ชุมพรปัญญานุกูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร48,337.780.000.0 %0.01,059.330.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,200.3814,467.194.8 %2.0688.49623.309.5 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ0.001,680.000.0 %0.00.00618.130.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน41,819.2718,928.0054.7 %5.0820.11391.5352.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร15,296.3114,561.004.8 %2.02,059.53756.0063.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,796.422,355.0050.9 %5.0790.66265.2366.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,371.26657.0072.3 %5.0429.36171.6360.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,997.779,932.0058.6 %5.04,154.153,870.306.8 %3.0
รวม 409,004 241,297 0.00 % 32,663 16,733 0.00 %