จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,503.13677.0073.0 %5.0486.4168.4685.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร7,973.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0132.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร20,389.727,842.3961.5 %5.064.62104.95-62.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,576.291,961.0045.2 %5.0790.66276.0865.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,966.231,485.0049.9 %5.0638.5434.3394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,375.509,706.4047.2 %5.01,969.66743.8562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,355.731,150.0073.6 %5.0314.8545.6085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,043.08414.0089.8 %5.0316.5232.2189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,576.49211.0094.1 %5.0257.7543.7083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,985.84742.0085.1 %5.0511.8285.0183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,602.54270.0092.5 %5.0387.4569.6582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,483.19224.0093.6 %5.0478.9877.6683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,669.97529.0085.6 %5.0286.4034.4988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,624.47363.0090.0 %5.0322.0968.1978.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,265.029,921.10-203.9 %0.0790.91501.7836.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,683.804,182.5164.2 %5.01,151.97347.8469.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,615.301,182.0067.3 %5.0961.81568.1040.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,819.34910.0067.7 %5.0619.52472.7623.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,029.291,365.0054.9 %5.0522.40201.1561.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,570.031,552.0066.0 %5.01,456.221,044.7228.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,972.713,154.94-59.9 %0.0509.86668.07-31.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,632.981,701.0053.2 %5.0961.81540.8643.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,984.451,882.0052.8 %5.0853.09552.3635.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,357.599,849.11-83.8 %0.01,247.05272.0878.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร59,996.1530,619.0049.0 %5.0565.68501.8511.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,294.161,926.0041.5 %5.0543.8734.9793.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,799.036,152.00-28.2 %0.073.4839.0346.9 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3552.9410.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,256.33748.0077.0 %5.0809.68114.2685.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,807.6588.0096.9 %5.0619.5283.7086.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,110.672,854.008.3 %4.0733.62425.3742.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร12,514.5945,925.16-267.0 %0.02,426.042,488.25-2.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,132.631,969.6061.6 %5.01,418.22719.2749.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,178.781,888.0040.6 %5.0771.6546.6694.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,864.5410,170.63-48.2 %0.01,247.05183.9485.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,205.071,692.0047.2 %5.0733.62556.1724.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,492.982,337.4633.1 %5.0904.79378.8058.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,034.041,393.0054.1 %5.0714.600.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,216.191,525.0052.6 %5.0643.14137.0078.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,272.711,603.9551.0 %5.0600.5069.9488.4 %5.0
สพ.ชุมพร3,295.402,666.0019.1 %5.0790.66475.5839.9 %5.0
รจจ.ชุมพร 38,376.7416,997.2555.7 %5.0838.27417.8050.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,558.54312.2487.8 %5.0467.3925.8194.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,315.613,796.0028.6 %5.01,190.00686.0042.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,860.851,043.0063.5 %5.0638.54256.5059.8 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,117.294,263.00-3.5 %0.01,056.89352.4566.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,034.811,007.0066.8 %5.0714.6370.6290.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,178.124,360.19-37.2 %0.0771.65422.8845.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,790.812,569.6076.2 %5.041.18367.20-791.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 149,958.548,324.0083.3 %5.01,346.67699.5448.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 219,971.518,551.2457.2 %5.01,584.58277.6182.5 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ12,763.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ616.84ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,569.041,488.3042.1 %5.0392.428,084.50-1,960.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร48,337.7842,354.0012.4 %5.01,059.33287.4772.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,710.6320,026.4434.8 %5.01,003.341,247.80-24.4 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,188.0915,284.00-25.4 %0.0690.21649.056.0 %3.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,200.3814,467.194.8 %2.0688.49623.309.5 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ17,415.871,680.0090.4 %5.0583.25618.13-6.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน41,819.2718,928.0054.7 %5.0820.11391.5352.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร15,296.3114,561.004.8 %2.02,059.53756.0063.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,796.422,355.0050.9 %5.0790.66265.2366.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,371.26657.0072.3 %5.0429.36171.6360.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,997.779,932.0058.6 %5.04,154.153,870.306.8 %3.0
รวม 602,419 367,789 38.95 % 50,877 33,704 33.75 %