จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,403.150.000.0 %0.0434.330.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,353.430.000.0 %0.0795.630.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,165.600.000.0 %0.0613.950.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,230.980.000.0 %0.02,518.290.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,409.602,002.0063.0 %5.0264.94122.8153.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,017.26634.0084.2 %5.0429.31111.0274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,785.85581.0084.7 %5.0311.49112.4863.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,854.84551.0085.7 %5.0312.85110.2564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,783.580.000.0 %0.0276.440.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,646.19582.0084.0 %5.0137.1925.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,678.65331.0091.0 %5.0400.40110.4972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,587.85257.0095.4 %5.01,364.02106.5392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,540.08322.0090.9 %5.0275.714.6898.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,600.10389.0089.2 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,873.5862.0098.4 %5.0384.977.4198.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,777.320.000.0 %0.0985.770.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,603.642,822.9921.7 %5.01,383.13565.3259.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,041.562,263.0025.6 %5.0700.55456.9934.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,532.790.000.0 %0.012,402.630.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,770.890.000.0 %0.0442.850.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,567.040.000.0 %0.0909.730.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,304.043,519.00-6.5 %0.0619.19739.39-19.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,111.170.000.0 %0.0729.410.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1116,702.8613,606.0018.5 %5.06,282.785,143.3018.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,325.592,402.0094.3 %5.017,149.39433.1597.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,368.61618.0073.9 %5.0415.3166.7583.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี0.00665.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,520.693,328.975.4 %2.5833.66430.5848.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,868.560.000.0 %0.01,385.110.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,702.760.000.0 %0.01,385.130.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,226.650.000.0 %0.0776.610.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี18,572.6420,568.23-10.7 %0.03,419.84424.8487.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี0.001,569.000.0 %0.00.00399.100.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,413.960.000.0 %0.0852.710.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,319.251.00100.0 %5.0814.65420.5048.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,738.032,503.2247.2 %5.01,337.92281.1079.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,184.390.000.0 %0.0738.590.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี9,851.421,582.5383.9 %5.0700.55446.5036.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจก.ลพบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,460.263,547.76-2.5 %0.0757.60283.2962.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,845.740.000.0 %0.01,224.800.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,348.800.000.0 %0.0814.630.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,482.175,927.4420.8 %5.01,482.58893.1039.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,321.340.000.0 %0.02,031.680.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,290.570.000.0 %0.01,271.440.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,855.860.000.0 %0.02,200.120.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,471.650.000.0 %0.0362.990.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี102,999.030.000.0 %0.02,072.010.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,018.370.000.0 %0.0663.400.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,293.190.000.0 %0.0609.90406.6433.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี21,666.180.000.0 %0.0881.320.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,778.680.000.0 %0.0659.770.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง41,444.440.000.0 %0.0737.610.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล50,133.090.000.0 %0.0851.260.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี37,913.960.000.0 %0.02,504.640.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 0.002,574.000.0 %0.00.00631.890.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,874.011,581.4145.0 %5.0624.49211.3066.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,042.100.000.0 %0.03,637.098,289.21-127.9 %0.0
รวม 166,159 69,983 0.00 % 44,910 20,208 0.00 %