จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,403.15932.0061.2 %5.0434.33342.1721.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,353.434,873.60-45.3 %0.0795.63207.8073.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,165.601,366.0056.8 %5.0613.95132.0778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,230.988,751.005.2 %2.52,518.291,241.1850.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,409.602,002.0063.0 %5.0264.94122.8153.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,017.26634.0084.2 %5.0429.31111.0274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,785.85581.0084.7 %5.0311.49112.4863.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,854.84551.0085.7 %5.0312.85110.2564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,783.58823.0078.2 %5.0276.44111.7159.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,646.19582.0084.0 %5.0137.1925.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,678.65331.0091.0 %5.0400.40110.4972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,587.85257.0095.4 %5.01,364.02106.5392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,540.08322.0090.9 %5.0275.714.6898.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,600.10389.0089.2 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,873.5862.0098.4 %5.0384.977.4198.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,777.324,352.99-15.2 %0.0985.77421.0757.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,609.801,697.0053.0 %5.0928.74670.6627.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,603.642,822.9921.7 %5.01,383.13565.3259.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,041.562,263.0025.6 %5.0700.55456.9934.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,532.79550.1598.3 %5.012,402.635,528.4555.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,770.89932.0066.4 %5.0442.85415.636.1 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,567.042,370.0033.6 %5.0909.731,212.65-33.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,689.092,623.00-55.3 %0.0447.6645.7989.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,304.043,519.00-6.5 %0.0619.19739.39-19.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,111.173,819.00-22.8 %0.0729.41525.2428.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี3,840.8211,400.60-196.8 %0.01,004.81297.9070.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1116,702.8613,606.0018.5 %5.06,282.785,143.3018.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,325.592,402.0094.3 %5.017,149.39433.1597.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,368.61618.0073.9 %5.0415.3166.7583.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,778.51665.0076.1 %5.0586.46351.7840.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,520.693,328.975.4 %2.5833.66430.5848.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,868.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,385.112,336.33-68.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,702.762,924.0037.8 %5.01,385.13280.9279.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,226.653,085.004.4 %2.0776.61331.3657.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี18,572.6420,568.23-10.7 %0.03,419.84424.8487.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,726.791,569.0057.9 %5.0985.79399.1059.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,413.961,750.0048.7 %5.0852.71196.0677.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,319.251.00100.0 %5.0814.65420.5048.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,738.032,503.2247.2 %5.01,337.92281.1079.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,184.392,921.288.3 %4.0738.5989.2587.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี9,851.421,582.5383.9 %5.0700.55446.5036.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,310.5613,695.00-157.9 %0.01,411.80847.5140.0 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ11,242.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,636.31877.0066.7 %5.0529.41143.3372.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,460.263,547.76-2.5 %0.0757.60283.2962.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,010.831,122.0062.7 %5.0370.53340.528.1 %4.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,845.742,936.0039.4 %5.01,224.801,239.83-1.2 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,348.802,534.9024.3 %5.0814.63236.5771.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,482.175,927.4420.8 %5.01,482.58893.1039.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,321.346,061.864.1 %2.02,031.68511.3374.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,290.5718,935.00-32.5 %0.01,271.44916.5027.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,855.8610,513.42-79.5 %0.02,200.121,141.7848.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,471.6514,820.25-170.9 %0.0362.99494.00-36.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี102,999.03108,940.00-5.8 %0.02,072.011,733.5816.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,018.374,327.0060.7 %5.0663.40426.3535.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,293.197,424.0057.1 %5.0609.90406.6433.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี21,666.1815,507.0028.4 %5.0881.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,778.689,465.0031.3 %5.0659.77419.2636.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง41,444.4418,564.0055.2 %5.0737.61837.95-13.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล50,133.0917,848.0064.4 %5.0851.26588.9130.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,635.922,186.0717.1 %5.01,186.39112.5190.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี37,913.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,504.64357.2085.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,472.782,574.0025.9 %5.0852.66631.8925.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,874.011,581.4145.0 %5.0624.49211.3066.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,042.1021,590.23-2.6 %0.03,637.098,289.21-127.9 %0.0
รวม 599,603 407,308 32.07 % 93,856 46,324 50.64 %