จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,203.172,981.716.9 %3.0706.48268.2162.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 651,340.785,755.0088.8 %5.0245.45488.65-99.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,407.77437.7087.2 %5.0399.09290.3127.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา44,312.6758,905.00-32.9 %0.0176.24363.40-106.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา22,949.527,092.6069.1 %5.0592.56286.7451.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,079.7812,000.00-136.2 %0.01,384.20247.7582.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,338.261.00100.0 %5.0794.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,490.8975,792.00-166.0 %0.08,271.78516.8093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,222.1837,290.40-104.6 %0.03,572.391,055.9270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,444.9570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.1573.7676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,577.661,072.0076.6 %5.0563.29101.5682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,751.961,730.0069.9 %5.0510.74243.2052.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.56109.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,497.76461.0086.8 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,587.30407.0088.7 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,436.42311.0090.9 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,401.38248.0092.7 %5.0298.8076.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,615.95328.0090.9 %5.0194.4937.0581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,883.49474.0087.8 %5.0375.44138.7663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,518.43370.0089.5 %5.0407.76121.6470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,768.17558.0085.2 %5.0299.32104.7365.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,588.43644.0082.1 %5.0246.38147.9639.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,602.86450.0087.5 %5.0347.48122.2464.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,497.21254.0092.7 %5.0460.0195.7879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,666.30678.0081.5 %5.0340.0669.4379.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,252.3113,506.85-46.0 %0.02,272.58914.4059.8 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15,162.0221,883.00-44.3 %0.01,526.54342.0077.6 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา29,170.8373,832.21-153.1 %0.02,058.45270.7486.8 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,640.2614,799.88-71.3 %0.01,320.26448.3366.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,877.564,672.42-148.9 %0.0901.64244.8572.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 910,747.108,939.0016.8 %5.01,917.531,141.6040.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,664.0510,974.26-64.7 %0.01,855.531,417.4023.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,858.221,603.5058.4 %5.0927.82205.8377.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,478.811.00100.0 %5.01,669.420.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1211,466.845,181.1954.8 %5.01,545.111,316.1514.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา3,981.891.00100.0 %5.01,041.910.9599.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1612,868.2043,878.40-241.0 %0.04,232.644,871.60-15.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,439.871,108.0075.0 %5.01,291.52307.8676.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,706.771.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,267.081.00100.0 %5.0832.710.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,356.902,714.7837.7 %5.01,583.13957.6039.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,794.973,425.4028.6 %5.01,289.53333.3574.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,643.3810,500.6428.3 %5.01,561.21529.2066.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,080.353,774.517.5 %3.51,887.80689.2763.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,193.404,520.00-106.1 %0.0561.69901.34-60.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,153.773,487.8943.3 %5.01,973.702,040.70-3.4 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,741.292,404.5535.7 %5.01,042.47502.6251.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 970,742.781,312.2398.1 %5.04,641.791,712.9063.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา30,239.3721,601.1128.6 %5.02,664.50678.3074.5 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,287.3411,025.792.3 %1.04,310.855,315.25-23.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,689.154,206.90-14.0 %0.01,273.03847.2133.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,432.813,182.007.3 %3.51,022.87453.5355.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,123.461.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,945.8511,025.2826.2 %5.04,368.683,721.8514.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก35,643.5623,878.7733.0 %5.0470.47228.7251.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,847.521.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,847.52495.2073.2 %5.072.6370.013.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,725.731,151.0069.1 %5.0889.78129.0585.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,234.941,137.0064.9 %5.0832.74446.2246.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา2,947.362,439.5017.2 %5.0718.64471.2034.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา6,037.501.00100.0 %5.01,498.270.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,734.981.00100.0 %5.02,220.900.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,369.711.00100.0 %5.0528.821.8599.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,541.321.00100.0 %5.03,190.721.00100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,515.0715,257.0032.2 %5.02,896.631,026.0064.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,546.471,870.5947.3 %5.0927.82334.6963.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,682.854,093.6188.8 %5.014,714.42447.4597.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,806.392,983.0037.9 %5.01,213.06710.5341.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,767.092,511.0056.5 %5.01,308.11583.3055.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,473.041.00100.0 %5.0851.730.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,478.2410,863.5637.8 %5.0699.51311.9055.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา47,593.5315,194.0068.1 %5.0800.40466.7241.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา69,583.631.00100.0 %5.01,356.0095.0093.0 %5.0
รจจ.สงขลา 52,546.241.00100.0 %5.01,090.100.9599.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 27,966.5814,141.9249.4 %5.0835.38462.7944.6 %5.0
ทสบ.สงขลา 64,406.8257,738.0110.4 %5.01,287.72559.7956.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,133.157,815.6440.5 %5.01,843.571,564.2615.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,015.201,205.0060.0 %5.0661.59351.5046.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,741.471,024.0072.6 %5.0984.84767.4322.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา36,685.9325,308.0031.0 %5.02,252.931,020.7554.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,122.422,155.0047.7 %5.01,117.95591.2447.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,118.056,205.07-21.2 %0.01,479.260.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,848.032,520.4234.5 %5.0748.97639.0814.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,440.973,774.2730.6 %5.01,811.32822.9554.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,697.641.00100.0 %5.01,308.140.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,275.951.00100.0 %5.0783.270.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 147,862.7711,715.2875.5 %5.01,013.80828.4018.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 386,509.448,999.6489.6 %5.01,690.73743.0556.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)30,492.816,452.1778.8 %5.064,787.01829.5598.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,134.751.00100.0 %5.0387.640.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,159.774,774.1689.4 %5.0431.73462.15-7.0 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,106.061.00100.0 %5.0363.950.9599.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา91,476.2735,283.9961.4 %5.0708.620.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,442.471.00100.0 %5.0803.860.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร70,084.741.00100.0 %5.0956.430.9599.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์79,582.622,500.0096.9 %5.0694.02475.0031.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา16,071.881.00100.0 %5.0740.637,443.30-905.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี38,056.271.00100.0 %5.0869.910.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,507.771.00100.0 %5.0770.241.8599.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,763.021,477.6646.5 %5.0634.89232.5063.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่40,089.351.00100.0 %5.01,055.790.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ39,138.631.00100.0 %5.0804.750.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,715.8725,641.99-44.7 %0.02,193.713,830.40-74.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา9,653.6311,047.00-14.4 %0.02,755.744,774.16-73.2 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,777.6120,551.02-3.9 %0.01,030.94684.5033.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,753.39928.0075.3 %5.01,172.75232.3580.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,815.943,643.1124.4 %5.0683.16624.638.6 %4.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,640.874,275.9324.2 %5.01,983.88328.7083.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,014.375,005.07-24.7 %0.01,553.38282.4581.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,602.392,228.0014.4 %5.0445.1361.9786.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,651.25815.0069.3 %5.0604.54154.8574.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 954,891.3635,438.0035.4 %5.020,833.7811,400.0045.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา14,354.407,741.9946.1 %5.04,364.295,016.21-14.9 %0.0
รวม 1,866,470 884,104 52.63 % 248,995 87,450 64.88 %