จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,173.032,981.716.0 %3.0706.480.000.0 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 651,340.780.000.0 %0.0245.450.000.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,407.770.000.0 %0.0399.090.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา0.0058,905.000.0 %0.00.00363.400.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา22,949.527,092.6069.1 %5.0592.56286.7451.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,490.8975,792.00-166.0 %0.08,271.78516.8093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,222.1837,290.40-104.6 %0.03,572.391,055.9270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,444.9570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,751.961,730.0069.9 %5.0510.74243.2052.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.56109.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,497.76461.0086.8 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,587.30407.0088.7 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,436.42311.0090.9 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,401.38248.0092.7 %5.0298.8076.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,615.95328.0090.9 %5.0194.4937.0581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.1573.7676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,577.661,072.0076.6 %5.0563.29101.5682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,883.49474.0087.8 %5.0375.44138.7663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,518.43370.0089.5 %5.0407.76121.6470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,768.17558.0085.2 %5.0299.32104.7365.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,588.43644.0082.1 %5.0246.38147.9639.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,602.86450.0087.5 %5.0347.48122.2464.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,497.21254.0092.7 %5.0460.0195.7879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,666.30678.0081.5 %5.0340.0669.4379.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,252.3113,506.85-46.0 %0.02,272.58914.4059.8 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15,162.0221,883.00-44.3 %0.01,526.54342.0077.6 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา0.0073,832.210.0 %0.00.00270.740.0 %0.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,640.2614,799.88-71.3 %0.01,320.26448.3366.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,357.038,939.00-66.9 %0.01,917.531,141.6040.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,664.0510,974.26-64.7 %0.01,855.531,417.4023.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,858.221,603.5058.4 %5.0927.82205.8377.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 120.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1612,868.200.000.0 %0.04,232.640.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 90.001,108.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,267.080.000.0 %0.0832.710.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,356.902,714.7837.7 %5.01,583.13957.6039.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,794.973,425.4028.6 %5.01,289.53333.3574.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,643.3810,500.6428.3 %5.01,561.21529.2066.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,080.353,774.517.5 %3.51,887.800.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,153.773,487.8943.3 %5.01,973.702,040.70-3.4 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,741.292,404.5535.7 %5.01,042.47502.6251.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 970,742.781,312.2398.1 %5.04,641.791,712.9063.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา30,239.3721,601.1128.6 %5.02,664.50678.3074.5 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 0.0011,025.790.0 %0.00.005,315.250.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,432.813,182.007.3 %3.51,022.87589.0042.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,689.154,206.90-14.0 %0.01,273.030.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,941.710.000.0 %0.04,368.680.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก35,643.5623,878.7733.0 %5.0470.47228.7251.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,847.521.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,847.52495.2073.2 %5.072.6370.013.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,725.731,151.0069.1 %5.0889.78129.0585.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,234.940.000.0 %0.0832.740.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา2,947.360.000.0 %0.0718.640.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,515.0715,257.0032.2 %5.02,896.631,026.0064.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,806.392,983.0037.9 %5.01,213.06710.5341.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,478.2410,863.5637.8 %5.0699.51311.9055.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา47,593.5315,194.0068.1 %5.0800.40466.7241.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจจ.สงขลา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสญ.สงขลา 0.0014,141.920.0 %0.00.00462.790.0 %0.0
ทสบ.สงขลา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,133.157,815.6440.5 %5.01,843.571,564.2615.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,741.471,024.0072.6 %5.0984.84767.4322.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา0.0025,308.000.0 %0.00.001,020.750.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา0.006,205.070.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,848.032,520.4234.5 %5.0748.97639.0814.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,440.973,774.2730.6 %5.01,811.32822.9554.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 147,862.7711,715.2875.5 %5.01,013.80828.4018.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,159.774,774.1689.4 %5.0431.739.0097.9 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.0035,283.990.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.000.000.0 %0.00.007,443.300.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,763.021,477.6646.5 %5.0634.89232.5063.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,777.6120,551.02-3.9 %0.01,030.94684.5033.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,753.39928.0075.3 %5.01,172.75232.3580.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,815.943,643.1124.4 %5.0683.16624.638.6 %4.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,640.874,275.9324.2 %5.01,983.88237.5088.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา0.005,005.070.0 %0.00.00282.450.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,602.392,228.0014.4 %5.0445.1361.9786.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,651.25815.0069.3 %5.0604.54154.8574.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 90.000.000.0 %0.00.0011,400.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา14,354.407,741.9946.1 %5.04,364.295,016.21-14.9 %0.0
รวม 632,040 402,566 0.00 % 73,428 31,730 0.00 %