จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,631.84795.0069.8 %5.0373.64334.4010.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล32,073.3512,651.8860.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,015.274,442.10-47.3 %0.0544.78310.6543.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,983.20530.0082.2 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,313.3811,866.00-42.7 %0.01,818.851,121.9538.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,612.77443.0090.4 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,602.21470.0087.0 %5.0167.7873.1556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,766.54429.0088.6 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,243.52439.0089.7 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,885.09526.0086.5 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,781.95541.0085.7 %5.0355.6769.1180.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล10,968.737,978.7027.3 %5.0821.72264.1067.9 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,653.093,046.0034.5 %5.0643.19173.8573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,407.161,371.0059.8 %5.0677.89440.8035.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,771.861,102.2060.2 %5.0411.67410.400.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,518.131,864.0058.7 %5.01,153.291,376.55-19.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,175.761,291.0059.3 %5.0582.81275.1452.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,663.00928.0065.2 %5.0411.67664.60-61.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,692.342,096.0022.1 %5.0392.65986.97-151.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,289.564,023.006.2 %3.0911.80343.9062.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,023.851,918.0052.3 %5.0906.09851.206.1 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,006.061,077.0064.2 %5.0563.80450.4620.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,498.798,681.57-93.0 %0.0960.26312.5567.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,243.532,250.0030.6 %5.0639.86316.3550.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,216.83581.0073.8 %5.024.1861.15-152.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,426.75726.0078.8 %5.0734.9432.7495.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,826.64521.0081.6 %5.0449.70215.3952.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,750.673,954.60-5.4 %0.0620.85227.0563.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล7,201.631.00100.0 %5.01,833.111,275.2530.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,424.144,015.009.2 %4.51,058.95433.3659.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,210.791,754.0045.4 %5.0639.86114.0082.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,492.505,820.00-29.5 %0.01,020.1850.3595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,184.64872.0091.4 %5.0563.80244.1556.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,653.249,923.94-171.6 %0.0772.97391.4049.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,168.001,187.0062.5 %5.0343.52360.08-4.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,577.651,355.0062.1 %5.0776.18379.9951.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,775.571,943.0030.0 %5.0449.70104.1676.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,228.948,067.0012.6 %5.0375.78151.1359.8 %5.0
รจจ.สตูล 26,213.6723,851.509.0 %4.5545.53505.427.4 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,641.43431.0083.7 %5.0373.64204.2545.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,623.432,043.0043.6 %5.0791.99628.9020.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,765.101,073.0061.2 %5.0487.73259.3546.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,509.844,079.599.5 %4.5677.89479.7529.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,142.352,676.0035.4 %5.0620.8541.1593.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,974.295,929.02-49.2 %0.0770.65643.6516.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล41,914.908,974.4078.6 %5.01,278.991,020.3020.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,347.683,198.6926.4 %5.0313.77472.42-50.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล51,783.8632,670.0036.9 %5.0944.551,122.95-18.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,763.1917,733.0033.7 %5.0689.51831.25-20.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,200.8612,628.0064.1 %5.0577.04220.2561.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,928.3913,226.38-33.2 %0.01,288.801,460.85-13.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,153.701,777.8943.6 %5.0601.83289.4551.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,101.77576.0081.4 %5.0335.61140.6058.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,224.137,138.9379.1 %5.02,486.513,016.50-21.3 %0.0
รวม 449,248 249,486 44.47 % 36,261 24,439 32.60 %