จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,631.84795.0069.8 %5.0373.640.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล32,073.3512,651.8860.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,015.274,442.10-47.3 %0.0544.78310.6543.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล0.00530.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,313.3811,866.00-42.7 %0.01,818.851,121.9538.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,612.77443.0090.4 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน0.00470.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,766.54429.0088.6 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ0.00439.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,885.09526.0086.5 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,781.95541.0085.7 %5.0355.6769.1180.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล10,968.730.000.0 %0.0821.720.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,653.093,046.0034.5 %5.0643.19173.8573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,407.161,371.0059.8 %5.0677.89440.8035.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,175.761,291.0059.3 %5.0582.81275.1452.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล0.00928.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,289.564,023.006.2 %3.0911.80362.0060.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,023.851,918.0052.3 %5.0906.09851.206.1 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,006.061,077.0064.2 %5.0563.80450.4620.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล0.008,681.570.0 %0.00.00312.550.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,196.332,250.0029.6 %5.0620.85316.3549.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 0.00581.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล0.00726.000.0 %0.00.0032.740.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,826.64521.0081.6 %5.0449.70215.3952.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสตูล7,201.630.000.0 %0.01,833.110.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,424.144,015.009.2 %4.51,058.95433.3659.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,210.791,754.0045.4 %5.0639.86114.0082.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,492.505,820.00-29.5 %0.01,020.1850.3595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,184.64872.0091.4 %5.0563.80244.1556.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,653.249,923.94-171.6 %0.0772.97391.4049.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,168.001,187.0062.5 %5.0343.52360.08-4.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,577.651,355.0062.1 %5.0776.18379.9951.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,775.571,943.0030.0 %5.0449.70104.1676.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,228.948,067.0012.6 %5.0375.78151.1359.8 %5.0
รจจ.สตูล 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,641.43431.0083.7 %5.0373.64204.2545.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,623.432,043.0043.6 %5.0791.99628.9020.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,765.101,073.0061.2 %5.0487.73259.3546.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล0.004,079.590.0 %0.00.00479.750.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,142.352,676.0035.4 %5.0620.851,140.00-83.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล41,914.908,974.4078.6 %5.01,278.991,020.3020.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,347.680.000.0 %0.0313.770.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,200.860.000.0 %0.0577.040.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,928.3913,226.38-33.2 %0.01,288.801,460.85-13.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,153.701,777.8943.6 %5.0601.83289.4551.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,101.77576.0081.4 %5.0335.61140.6058.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,224.137,138.9379.1 %5.02,486.513,016.50-21.3 %0.0
รวม 240,869 120,045 0.00 % 23,131 15,185 0.00 %