จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,962.48538.0081.8 %5.0399.29183.0054.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง20,109.4912,118.1339.7 %5.0348.68388.79-11.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,619.480.000.0 %0.067.720.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,131.89972.0069.0 %5.0589.45107.3581.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,974.382,157.0027.5 %5.0609.160.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,798.9714,299.00-21.2 %0.02,548.09718.2071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,636.79287.0092.1 %5.0139.788.3594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,862.771,166.0069.8 %5.0256.4881.2968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,821.37680.0082.2 %5.0296.4088.9870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,242.22522.0087.7 %5.0255.0782.5767.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,668.93306.0091.7 %5.0253.0193.6863.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,527.90424.0088.0 %5.0314.7467.6578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,688.93160.0095.7 %5.0263.8369.1573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,630.56331.0090.9 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,262.623,421.6069.6 %5.0954.69219.4577.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,509.924,445.491.4 %0.51,178.95935.7520.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,735.682,271.0017.0 %5.0494.37240.2551.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,941.191,581.0059.9 %5.01,007.791,462.91-45.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,210.801,345.0058.1 %5.0665.52348.6547.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,273.001,272.0070.2 %5.01,121.901,411.70-25.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,194.183,625.4930.2 %5.01,216.971,050.7013.7 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง0.001,676.400.0 %0.00.00171.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานตรัง134,527.2089,560.0033.4 %5.0391.99671.80-71.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,227.671,232.0061.8 %5.065.0284.99-30.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,824.69535.0081.1 %5.0703.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,009.70954.0068.3 %5.0627.49157.2674.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,473.862,419.0030.4 %5.0798.63261.8567.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง0.003,729.000.0 %0.00.00323.960.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,279.931,495.0071.7 %5.03,384.43543.4083.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,638.3511,131.87-97.4 %0.01,426.8493.1093.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,084.242,361.0042.2 %5.01,026.81503.5051.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,921.704,123.36-5.1 %0.0931.74524.8543.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,333.511,810.0045.7 %5.0760.60273.5164.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,193.102,412.0042.5 %5.01,083.87266.0075.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,088.183,510.00-13.7 %0.0627.4970.3088.8 %5.0
สพ.ตรัง22,218.4510,103.0054.5 %5.01,019.16736.2527.8 %5.0
รจจ.ตรัง 142,920.7542,397.0070.3 %5.0935.521,095.30-17.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,749.932,768.0026.2 %5.0893.71531.0540.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,875.97946.0067.1 %5.0570.44342.0040.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,508.274,176.907.4 %3.51,007.79399.0060.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,093.911,153.0062.7 %5.0665.5261.1190.8 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,662.134,703.33-0.9 %0.0798.62611.8023.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,578.450.000.0 %0.0401.150.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 116,818.8111,411.7632.1 %5.01,231.72853.0030.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 226,709.790.000.0 %0.01,353.51952.8529.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)35,095.350.000.0 %0.02,420.350.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,682.354,041.4139.5 %5.0300.10698.25-132.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง60,887.0353,592.0012.0 %5.01,038.21695.4033.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง21,705.900.000.0 %0.0763.890.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,244.010.000.0 %0.0631.81427.5032.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง0.0016,291.430.0 %0.00.00295.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน0.000.000.0 %0.00.00368.600.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด50,280.940.000.0 %0.0758.600.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,508.2115,975.00-52.0 %0.01,751.031,051.4640.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง15,312.3117,923.01-17.0 %0.0730.83375.8848.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,346.222,361.0029.4 %5.0855.68299.2565.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,404.39839.0065.1 %5.0380.28100.7073.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 582,775 345,855 0.00 % 38,596 20,301 0.00 %