จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,496.54552.0077.9 %5.0371.09105.0371.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง13,992.481,444.4389.7 %5.062.84124.67-98.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,163.124,028.18-27.3 %0.0558.83238.4557.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,738.981,040.0072.2 %5.0599.3027.8895.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,917.7413,387.00-3.6 %0.02,310.74805.0565.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,743.41607.0083.8 %5.0347.4419.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,806.47394.0089.6 %5.0243.8534.4785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,765.05344.0090.9 %5.0247.5768.4972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,832.23423.0089.0 %5.0260.2979.6869.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,784.71167.0095.6 %5.0383.9669.2182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,705.24272.0092.7 %5.0299.3663.8978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,704.35389.0089.5 %5.0145.8460.8358.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,010.07420.0086.0 %5.0204.1383.7159.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,079.594,088.87-0.2 %0.0810.40406.6049.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,578.22613.0076.2 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,464.011,655.0069.7 %5.0866.49909.15-4.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,320.891,088.0067.2 %5.0446.86332.4125.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง2,951.40850.0071.2 %5.0618.30690.65-11.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,687.442,107.0042.9 %5.0884.53741.9516.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,077.382,072.000.3 %0.5487.58172.2764.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,684.562,220.0052.6 %5.01,264.841,121.5511.3 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,093.982,118.0058.4 %5.0645.75449.8030.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,215.507,430.9543.8 %5.01,207.81188.9984.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,340.991,757.0047.4 %5.0713.40220.0069.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,867.75753.0059.7 %5.045.54106.78-134.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,688.16401.0085.1 %5.0447.1633.8592.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,920.47930.0068.2 %5.0523.23437.9516.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,293.622,711.4717.7 %5.0675.35319.2052.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,832.2110,450.52-18.3 %0.01,283.871,483.50-15.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,226.227,242.00-38.6 %0.01,473.18387.3673.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,115.671,372.0066.7 %5.0580.65311.7246.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,421.116,753.73-24.6 %0.01,207.81119.0190.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,639.132,185.0040.0 %5.0827.49384.8753.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,433.17780.0077.3 %5.0751.43127.6983.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,182.121,056.0074.7 %5.0827.49218.9473.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง4,517.594,530.96-0.3 %0.0637.3358.5590.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,365.251,531.0085.2 %5.02,900.43486.0483.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 39,098.9922,938.0041.3 %5.0793.11231.6570.8 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,634.666,362.0016.7 %5.0410.95467.87-13.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,858.24633.0077.9 %5.0409.14290.0029.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,667.05542.4079.7 %5.0537.53199.5062.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,032.074,406.09-9.3 %0.0922.57335.4163.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,090.09182.0095.6 %5.0789.45262.5366.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 243,598.887,625.8382.5 %5.01,166.17815.7030.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 173,670.3110,457.5885.8 %5.01,081.16627.0042.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง41,906.283,564.9091.5 %5.0296.68287.823.0 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง682,177.6374,676.0089.1 %5.012,469.20457.2596.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,718.1413,748.0046.5 %5.0684.22582.0914.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง84,059.3915,747.0081.3 %5.01,821.521,585.0513.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,887.9711,860.3937.2 %5.0597.24298.0050.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,543.30233.3198.0 %5.0513.34765.25-49.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 40,584.4712,745.0068.6 %5.0525.74544.26-3.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง13,061.2315,000.12-14.8 %0.01,772.142,025.45-14.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,228.101,818.5543.7 %5.0656.34308.7353.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,751.26884.0067.9 %5.0443.78148.0266.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง14,407.6615,905.00-10.4 %0.04,090.152,260.0044.7 %5.0
รวม 1,292,633 309,493 76.06 % 56,543 24,370 56.90 %