จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,489.99200.0092.0 %5.0388.31400.90-3.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,448.958,053.6040.1 %5.072.58166.61-129.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,514.41806.0067.9 %5.0388.31103.9573.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,873.701,772.0038.3 %5.0540.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี10,003.9612,040.60-20.4 %0.02,746.31470.2582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,555.91829.0081.8 %5.0230.2255.1076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,370.84278.0091.8 %5.0238.42123.5048.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง0.00546.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,417.39457.0086.6 %5.0217.0655.1074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,566.31346.0090.3 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,501.12298.0091.5 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,438.11262.0092.4 %5.0215.1276.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,373.97223.0093.4 %5.0190.5367.4564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,279.98515.0084.3 %5.0195.99105.4546.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,278.15152.0095.4 %5.0233.41171.0026.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,859.56281.0092.7 %5.0172.2947.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,265.10197.0094.0 %5.0250.21111.1555.6 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี9,605.392,834.2070.5 %5.0388.60136.8064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,223.41922.0071.4 %5.0540.45221.3559.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,448.27528.0078.4 %5.0392.42190.0051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี0.001,320.000.0 %0.00.001,900.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,955.711,386.0053.1 %5.0418.00415.150.7 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,812.90359.0090.6 %5.0540.46608.95-12.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,496.271,538.0065.8 %5.0740.130.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,045.202,257.00-10.4 %0.0473.18703.00-48.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,545.193,355.4826.2 %5.01,263.041,281.50-1.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,275.141,771.5045.9 %5.0673.55380.9543.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี0.009,388.010.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,260.132,057.8036.9 %5.0711.58122.5682.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,272.94971.0057.3 %5.043.2084.85-96.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,112.40860.0072.4 %5.0654.5353.2091.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,530.75158.0093.8 %5.0407.3476.0081.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,495.912,772.0020.7 %5.0787.64346.5556.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.001,495.850.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,597.811,060.0081.1 %5.0716.55345.3451.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,968.907,078.00-18.6 %0.01,415.170.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี9,597.621,477.0084.6 %5.0521.42242.2553.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.00255.550.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,737.261,603.0066.2 %5.01,110.93450.2759.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,599.452,129.0018.1 %5.0426.34153.6564.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,634.359,345.0164.9 %5.0533.48218.5059.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี0.00115,966.730.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี0.00800.000.0 %0.00.00231.120.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,820.273,399.0529.5 %5.01,320.09546.6258.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.ปัตตานี4,300.425,300.53-23.3 %0.01,008.95399.0060.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,588.7680.0097.8 %5.0863.72305.0064.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 171,225.579,482.9486.7 %5.0733.11842.60-14.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 214,331.419,061.6036.8 %5.01,845.430.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 30.007,061.240.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,800.063,538.7639.0 %5.0316.51268.8515.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี0.0039,220.200.0 %0.00.001,349.850.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี31,426.260.000.0 %0.0635.260.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี54,642.1027,634.5649.4 %5.0581.58342.9541.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี64,260.9422,506.8165.0 %5.0616.611,614.35-161.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี42,259.819,929.0076.5 %5.0564.291,640.01-190.6 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,017.4814,611.00-21.6 %0.01,334.010.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,002.551,837.0038.8 %5.0559.47157.8571.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,061.07466.0084.8 %5.0312.24310.630.5 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,693.790.000.0 %0.06,743.8315,923.58-136.1 %0.0
รวม 459,763 179,019 0.00 % 30,610 30,499 0.00 %