จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,493.8788.0098.0 %5.0431.54241.0544.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา229,580.3913,922.2593.9 %5.0191.20279.00-45.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,105.734,837.6060.0 %5.084.99292.88-244.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)24,992.5940,052.00-60.3 %0.0162.54766.35-371.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,712.191,782.0034.3 %5.0228.19123.5045.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,780.0871.0098.1 %5.0470.3585.8481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา10,573.3214,684.99-38.9 %0.01,909.88516.6173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,357.02454.0086.5 %5.0172.9294.0545.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,344.42605.0081.9 %5.0220.3757.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,270.75243.0092.6 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,292.42529.0083.9 %5.0258.15117.8054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,265.74254.0092.2 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,522.26546.0084.5 %5.0300.3460.8079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา3,687.211.00100.0 %5.0482.6352.2589.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง10,457.824,442.3957.5 %5.0998.36438.9056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,861.061,417.0050.5 %5.0610.14658.35-7.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,747.451.00100.0 %5.0400.7473.1581.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,576.701,727.0062.3 %5.01,376.391,513.35-10.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,960.671,301.0056.1 %5.0595.33133.6677.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,750.61947.0065.6 %5.0558.70463.8917.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,506.392,476.0029.4 %5.0939.021,405.02-49.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,199.295,436.2012.3 %5.01,464.32565.0161.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,567.922,757.0639.6 %5.01,243.27912.0026.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,826.121,593.0043.6 %5.0634.7689.5085.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,142.658,898.6532.3 %5.01,338.35252.6181.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,680.142,694.0026.8 %5.0996.072,090.00-109.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39121.79-141.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,412.44751.0068.9 %5.0463.62109.2476.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,607.66483.0081.5 %5.0501.66296.0441.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,629.203,317.008.6 %4.0920.00477.8548.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,845.9730,148.00-522.1 %0.01,224.271,021.0016.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,371.514,158.9255.6 %5.02,118.01636.3370.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,756.931,949.0048.1 %5.0668.97331.5050.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,217.558,469.57-36.2 %0.01,189.1390.7292.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา9,778.971,086.0088.9 %5.0729.84390.8046.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,246.633,436.69-5.9 %0.0843.9464.6292.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,871.261,894.0061.1 %5.0748.91192.4874.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,562.422,817.0438.3 %5.01,034.10293.5571.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,295.252,963.0010.1 %5.0496.04109.8277.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา11,501.882,880.0075.0 %5.0773.54234.5769.7 %5.0
รจก.ยะลา 18,252.6739,197.58-114.7 %0.0586.87586.000.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา2,983.313,591.00-20.4 %0.0577.71234.0059.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,325.753,128.005.9 %2.5656.95417.0536.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,851.081,883.0034.0 %5.0440.21224.2049.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,907.374,688.84-20.0 %0.01,053.11561.1846.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,297.781,001.0069.6 %5.0843.94237.0171.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,237.947,151.00-68.7 %0.01,040.45609.8341.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา26,191.653,284.3087.5 %5.0409.5816.7695.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต318,702.594,791.7574.4 %5.01,866.24842.9154.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 186,031.5014,040.9283.7 %5.021,059.47439.6697.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,897.7410,276.3753.1 %5.01,127.71472.1558.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2537.16937.00-74.4 %0.0135.18307.80-127.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา56,239.7051,446.008.5 %4.01,270.961,313.84-3.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา32,743.5127,905.9914.8 %5.0654.34237.2063.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา11,502.221,650.0085.7 %5.0476.28148.2068.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน20,418.2815,672.0023.2 %5.0640.791,430.70-123.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง34,024.2116,328.0052.0 %5.0943.35252.7073.2 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,284.8317,302.05-68.2 %0.03,104.442,556.0517.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา54,559.1056,554.92-3.7 %0.01,220.25337.0572.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,328.173,826.00-15.0 %0.0767.87488.3036.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,517.79129.0094.9 %5.0463.62215.8753.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา73,834.152.00100.0 %5.021,480.789,251.5156.9 %5.0
รวม 935,021 460,900 50.71 % 89,038 36,976 58.47 %