จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,519.38847.0066.4 %5.0462.2234.3292.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,346.6217,570.74-42.3 %0.076.90121.60-58.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,428.278,572.7044.4 %5.0101.7094.217.4 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,225.0743,536.00-930.4 %0.0709.44131.8581.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,792.191,561.0044.1 %5.0614.3567.3289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,836.1810,380.00-5.5 %0.02,363.82966.1559.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,854.54858.0077.7 %5.0205.65100.8651.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,622.52262.0092.8 %5.0181.4192.6648.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,842.9713.3199.7 %5.0160.3897.1939.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,400.07304.0091.1 %5.0201.2257.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,545.08321.0090.9 %5.0294.6434.9488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,828.37269.0093.0 %5.0329.2497.4470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,852.51339.0091.2 %5.0362.7696.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,799.42124.0096.7 %5.0433.7568.1784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,211.14625.0085.2 %5.0406.6361.3084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,911.49206.0094.7 %5.0252.0098.3361.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ3,770.4813.3199.6 %5.0201.87107.3546.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,778.69228.0094.0 %5.0187.7090.5451.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก8,972.2515,050.63-67.7 %0.01,234.78348.6571.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,383.089,927.2012.8 %5.0720.09371.4548.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,044.444,919.0651.0 %5.0842.54890.15-5.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,322.93402.0082.7 %5.0402.7438.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,532.28536.0078.8 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,317.451.00100.0 %5.0314.20230.8526.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,797.72495.2082.3 %5.0519.2850.4490.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,172.424,135.0066.0 %5.01,470.071,246.4015.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,145.73754.0076.0 %5.0728.45319.8556.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,083.40647.5089.4 %5.0661.88665.95-0.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,903.542,290.0041.3 %5.01,051.81917.0012.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,508.312,107.6016.0 %5.0502.14348.0530.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,849.071,907.0050.5 %5.01,070.751,718.54-60.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,036.37832.2072.6 %5.0728.45704.903.2 %1.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,003.507,316.108.6 %4.01,165.82141.5087.9 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส77,309.7874,377.003.8 %1.5611.44415.0532.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,040.67357.0088.3 %5.0728.45443.8439.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส13,256.634,690.0064.6 %5.093.64139.75-49.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,235.00716.0077.9 %5.0880.5835.3496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,857.4183.0097.1 %5.0652.38546.3416.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,134.042,428.6088.5 %5.08,486.98285.7696.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส18,873.1825,079.00-32.9 %0.03,504.783,446.591.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,883.331,342.0072.5 %5.01,508.102,403.46-59.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส3,680.381,292.0064.9 %5.0842.56193.9077.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,212.175,626.00-7.9 %0.01,294.41133.9589.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส6,821.54892.0086.9 %5.0709.43474.3033.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,436.553,324.003.3 %1.5937.62599.4536.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,750.131,365.0063.6 %5.0823.53259.6168.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,434.252,337.0047.3 %5.01,279.91220.4682.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,487.321,753.0029.5 %5.0481.2467.2086.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,657.065,532.0052.5 %5.0530.39324.9238.7 %5.0
รจจ.นราธิวาส 34,437.9225,923.8224.7 %5.0657.951,045.97-59.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,080.075,812.00-88.7 %0.0614.35239.4061.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส5,961.684,100.0031.2 %5.01,032.70570.3544.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,813.181,841.0034.6 %5.0430.93295.4531.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,252.333,827.8827.1 %5.01,241.85704.8743.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,823.521,784.0063.0 %5.0861.56245.4271.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,567.423,621.4120.7 %5.0994.67930.406.5 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 196,868.9212,005.0087.6 %5.01,269.75881.1030.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 237,448.179,174.3375.5 %5.01,846.571,408.8523.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,823.105,328.9961.4 %5.01,087.51794.2027.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,761.536,284.0041.6 %5.0841.81917.93-9.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,688.222,405.0034.8 %5.0669.56260.0761.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,225.4710,252.0063.7 %5.0816.91624.7723.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก44,099.8414,200.1767.8 %5.0829.701,732.62-108.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,169.4613,505.68-32.8 %0.01,935.372,526.06-30.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,028.271,983.5934.5 %5.0709.43651.168.2 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,496.681,677.0032.8 %5.0443.22147.3366.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส61,741.9419,286.0068.8 %5.06,072.2213,633.00-124.5 %0.0
รวม 734,995 411,556 44.01 % 65,181 48,369 25.79 %