จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ0.00725.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,632.201,042.0060.4 %5.0609.13103.2383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,312.410.000.0 %0.0393.07103.2973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,554.495,111.038.0 %3.5685.20390.2143.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,003.521,550.0061.3 %5.0818.31688.7515.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ5,940.920.000.0 %0.02,092.380.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,032.741,653.0045.5 %5.0799.290.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,333.50542.0076.8 %5.0476.02519.22-9.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,952.62616.0079.1 %5.0723.23984.28-36.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ0.001,237.000.0 %0.00.00581.600.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,804.330.000.0 %0.0685.200.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,591.173,481.0037.7 %5.0856.34240.8471.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,499.45741.0078.8 %5.0666.18423.1836.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ0.00562.000.0 %0.00.0069.770.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,433.91389.0084.0 %5.0514.05268.1947.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,848.462,035.0028.6 %5.0647.17528.8018.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ5,038.020.000.0 %0.01,065.520.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ12,472.022,275.0081.8 %5.01,465.45579.3060.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,452.85185.0098.0 %5.0552.09266.4351.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,838.93892.0068.6 %5.0647.17422.3834.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,552.84624.0086.3 %5.0704.21230.7467.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,536.661,581.0083.4 %5.0976.66541.1444.6 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 27,668.4915,641.9043.5 %5.0709.13560.7120.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,453.840.000.0 %0.0437.990.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,730.161,800.8634.0 %5.0571.10433.5524.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,510.87681.0090.9 %5.02,567.1696.9396.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,859.410.000.0 %0.0628.150.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,893.90973.4866.4 %5.0628.15189.0569.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,806.180.000.0 %0.0609.130.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ129,477.779,219.4892.9 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,482.733,000.0053.7 %5.0297.37313.53-5.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา17,697.868,150.0053.9 %5.0751.08299.2560.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.00680.650.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8,160.539,192.00-12.6 %0.01,513.172,648.51-75.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.00561.740.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,495.77210.0091.6 %5.0323.89308.754.7 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 278,853 71,586 0.00 % 19,726 12,383 0.00 %