จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,151.92211.0090.2 %5.0380.94140.6263.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,077.514,600.0024.3 %5.044.52142.50-220.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,728.25725.0073.4 %5.0331.25230.3830.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,632.201,042.0060.4 %5.0609.13103.2383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ4,933.032,953.0040.1 %5.0894.371,086.51-21.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,676.78347.0090.6 %5.0266.5861.1677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,339.7873.0097.8 %5.0251.3134.5686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย5,393.04310.0094.3 %5.0393.07103.2873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,442.50277.0092.0 %5.0411.6162.2084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,562.19305.0091.4 %5.0258.0833.1787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,180.6683.0097.4 %5.0338.93102.9569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,537.69244.0093.1 %5.0220.8644.9379.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,554.495,111.038.0 %4.0685.20390.2143.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,003.521,550.0061.3 %5.0818.31688.7515.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ5,951.63549.0090.8 %5.02,092.38291.1286.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,032.741,653.0045.5 %5.0799.29356.0155.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,829.80598.0078.9 %5.0590.12501.2615.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,350.10542.0076.9 %5.0476.02519.22-9.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,956.91616.0079.2 %5.0723.23984.28-36.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,525.533,402.75-123.1 %0.0381.97360.955.5 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,685.771,237.0066.4 %5.01,008.47581.6042.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,838.981,419.0050.0 %5.0685.20142.5079.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,591.173,481.0037.7 %5.0856.34240.8471.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,510.17741.0078.9 %5.0666.18423.1836.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,745.82562.0079.5 %5.0666.1869.7789.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,433.91389.0084.0 %5.0514.05268.1947.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,859.172,035.0028.8 %5.0647.17528.8018.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ13,211.0825,797.34-95.3 %0.05,020.852,206.2556.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ5,050.342,508.0050.3 %5.01,065.52610.8542.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ12,472.022,275.0081.8 %5.01,465.45579.3060.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,566.646,825.17-91.4 %0.0685.20200.9570.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,463.56185.0098.0 %5.0552.09266.4351.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,844.28892.0068.6 %5.0647.17422.3834.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,195.151,705.0046.6 %5.0780.28360.0553.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,552.84624.0086.3 %5.0704.21243.5665.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,355.19941.0060.0 %5.0437.9987.0580.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,536.661,581.0083.4 %5.0976.66541.1444.6 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 27,668.4915,641.9043.5 %5.0709.13560.7120.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,461.330.000.0 %0.0437.99412.295.9 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,783.711,800.8635.3 %5.0571.10433.5524.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,526.94681.0091.0 %5.02,834.0196.9396.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,864.771,716.0040.1 %5.0628.15525.9516.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,915.32973.4866.6 %5.0628.15189.0569.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,587.632,000.2044.2 %5.0609.13224.3963.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ129,477.779,219.4892.9 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,493.563,000.0053.8 %5.0313.16313.53-0.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา17,697.868,150.0053.9 %5.0751.08299.2560.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ55,945.6014,426.0074.2 %5.0647.85667.66-3.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8,528.999,192.00-7.8 %0.01,513.172,648.51-75.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,716.23474.0082.5 %5.0552.09561.74-1.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,124.95210.0090.1 %5.0323.89308.754.7 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ12,166.671.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 445,272 145,875 67.24 % 43,054 22,496 47.75 %