จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,049.66511.0083.2 %5.0177.85237.54-33.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี866.32908.00-4.8 %0.0285.2476.0073.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,917.441,771.0039.3 %5.0323.2750.4084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,972.786,508.406.7 %3.01,542.84635.5558.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,630.26824.0082.2 %5.0214.2647.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี575.42856.00-48.8 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,483.47314.0093.0 %5.0153.6642.7572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,654.53592.0083.8 %5.0176.6360.0666.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,610.83160.0095.6 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,740.30247.0093.4 %5.0145.6433.2577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,180.801,632.0048.7 %5.0558.18647.48-16.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,926.081,570.0060.0 %5.0744.13538.8727.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,958.70918.0069.0 %5.0458.93440.024.1 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,590.35418.0083.9 %5.0306.80359.63-17.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,061.871,388.3265.8 %5.0915.31896.642.0 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,711.192,483.38-45.1 %0.0360.72646.31-79.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,786.182,246.5540.7 %5.0801.18787.191.7 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,884.127,718.7413.1 %5.01,257.56101.7891.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,320.701,972.0040.6 %5.0611.05404.1033.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,730.52533.0080.5 %5.0515.97102.9480.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,503.90673.0073.1 %5.0268.7798.7163.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,252.522,075.0036.2 %5.0511.55213.1058.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,612.155,079.37-10.1 %0.01,067.402,385.83-123.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,775.624,199.0027.3 %5.01,428.74592.5758.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,061.841,700.0058.1 %5.0361.30332.538.0 %4.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,078.954,123.7718.8 %5.01,190.64120.2789.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,362.50958.0090.8 %5.0367.82379.57-3.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,744.381,970.4047.4 %5.0746.90279.3462.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,413.861,969.00-39.3 %0.0582.5999.2883.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,296.57622.8085.5 %5.0649.09252.3661.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,077.954,320.00-40.4 %0.0458.8943.8090.5 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,157.321,902.0039.8 %5.0534.99344.6535.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 46,000.1536,437.8620.8 %5.0651.02930.86-43.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,607.51638.0075.5 %5.0268.77236.7011.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี4,975.091,172.0076.4 %5.0515.97280.6845.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,717.76961.0064.6 %5.0278.00164.3540.9 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,493.812,884.6617.4 %5.0611.05292.4352.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,706.362,082.9543.8 %5.0537.3436.0193.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,323.606,759.007.7 %3.52,072.74665.4067.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ6,334.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ531.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)6,890.188,104.78-17.6 %0.0827.18311.9862.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,637.141,939.0026.5 %5.0226.27338.36-49.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,830.0222,355.8755.1 %5.0907.51565.2537.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,172.8165.6099.8 %5.0483.38315.4634.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี73,082.2427,560.0062.3 %5.0524.831,350.15-157.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี20,593.2018,165.0011.8 %5.0435.071,772.41-307.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,744.709,747.0929.1 %5.01,008.371,212.14-20.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,034.221,644.0045.8 %5.0482.09204.2557.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,214.25590.0086.0 %5.0306.80202.6433.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี33,084.815,158.5584.4 %5.02,227.973,595.90-61.4 %0.0
รวม 433,097 209,429 51.64 % 30,435 23,887 21.52 %