จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท0.00426.000.0 %0.00.00174.860.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,745.146,478.3049.2 %5.048.9157.04-16.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,948.041,898.0035.6 %5.0544.40257.2752.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,083.961,350.0056.2 %5.0601.4588.0985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,917.188,138.0017.9 %5.02,503.02548.2578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,619.50305.0091.6 %5.0187.00156.9816.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,315.02513.0088.1 %5.0190.8788.0953.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,854.00529.0089.1 %5.0215.240.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,767.94705.0081.3 %5.0337.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,633.0593.0094.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,820.711,993.0047.8 %5.0811.91454.8844.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,325.12401.0082.8 %5.0335.64125.5762.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,725.901,358.0071.3 %5.0772.60488.3336.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,371.583,240.303.9 %1.5655.380.000.0 %0.0
สำนักชลประทานที่ 1246,284.8220,883.2054.9 %5.018,531.482,755.0085.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,746.861,199.0056.4 %5.0468.31313.5033.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,115.453,793.0025.9 %5.01,438.151,688.53-17.4 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,001.8721.4298.9 %5.0440.10569.63-29.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,391.581,766.0059.8 %5.01,206.251,117.347.4 %3.5
ส.ป.ก.ชัยนาท0.001,650.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,284.871,788.0058.3 %5.01,873.202,463.88-31.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,231.081,881.3955.5 %5.0886.69287.7467.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,563.64967.0072.9 %5.0810.55234.3971.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,101.821,006.0067.6 %5.0582.4435.2593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท71,900.70869.0098.8 %5.04,554.24318.6293.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,424.222,963.6513.5 %5.0734.56625.8614.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท0.003,690.000.0 %0.00.00258.200.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,522.783,389.0072.9 %5.01,382.21733.7746.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,363.841,064.0368.4 %5.0658.50300.3554.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท0.007,392.120.0 %0.00.0057.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,038.151,981.0080.3 %5.0677.51292.6056.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,204.652,712.6135.5 %5.0677.49388.3342.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,052.192,570.0036.6 %5.0981.74540.7444.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท0.001,195.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,824.051,935.0031.5 %5.0487.3635.9092.6 %5.0
สพ.ชัยนาท9,734.31538.0094.5 %5.0442.64323.7726.9 %5.0
รจจ.ชัยนาท 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,891.582,798.003.2 %1.5430.3124.2294.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,873.213,611.006.8 %3.0667.79384.0042.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,637.211,430.0045.8 %5.0411.29279.9231.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,515.472,991.1545.8 %5.0753.58310.1158.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,705.521,461.3546.0 %5.0783.770.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท357,058.9111,491.7396.8 %5.01,262.93683.4445.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท46,488.475,154.6988.9 %5.0513.660.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท244,142.4261,526.0174.8 %5.01,802.55866.2851.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท0.0020,234.000.0 %0.00.001,220.200.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท0.001,925.000.0 %0.00.001,022.710.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,995.341,000.5766.6 %5.0563.42504.4210.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,737.28846.0077.4 %5.0372.56272.3926.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท45,468.8618,559.3359.2 %5.02,649.042,983.21-12.6 %0.0
รวม 976,428 189,199 0.00 % 52,295 21,600 0.00 %