จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,486.31426.0082.9 %5.0335.23174.8647.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,745.146,478.3049.2 %5.048.9157.04-16.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,993.071,898.0036.6 %5.0563.42257.2754.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,083.961,350.0056.2 %5.0601.4588.0985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,917.188,138.0017.9 %5.02,503.02548.2578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,619.50305.0091.6 %5.0187.00156.9816.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,315.02513.0088.1 %5.0190.8788.0953.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,626.40187.0094.8 %5.0191.7566.4965.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,854.00529.0089.1 %5.0215.240.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,767.94705.0081.3 %5.0337.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,633.0593.0094.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,820.711,993.0047.8 %5.0811.91454.8844.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,325.12401.0082.8 %5.0335.64125.5762.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,725.901,358.0071.3 %5.0772.60488.3336.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,371.583,240.303.9 %1.5655.38207.2768.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1246,284.8220,883.2054.9 %5.018,531.482,755.0085.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,746.861,199.0056.4 %5.0468.31313.5033.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,115.453,793.0025.9 %5.01,438.151,688.53-17.4 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,571.9611,031.3662.7 %5.01,534.37314.1879.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,001.8721.4298.9 %5.0440.10569.63-29.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,330.934,163.093.9 %1.51,051.2686.2891.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,391.581,766.0059.8 %5.01,206.251,117.347.4 %3.5
ส.ป.ก.ชัยนาท3,351.211,650.0050.8 %5.0715.55178.3275.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,284.871,788.0058.3 %5.01,873.202,463.88-31.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,231.081,881.3955.5 %5.0886.69287.7467.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,563.64967.0072.9 %5.0810.55234.3971.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,236.911,006.0068.9 %5.0639.4835.2594.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท71,900.70869.0098.8 %5.04,554.24318.6293.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,424.222,963.6513.5 %5.0734.56625.8614.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,204.393,690.0029.1 %5.01,209.96258.2078.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,522.782,109.0083.2 %5.01,382.21618.1355.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,363.841,064.0368.4 %5.0658.50300.3554.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,854.187,392.12-52.3 %0.01,152.9157.0095.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,038.151,981.0080.3 %5.0677.51292.6056.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,204.652,712.6135.5 %5.0677.49388.3342.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,052.192,570.0036.6 %5.0981.74540.7444.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,473.101,195.0065.6 %5.01,260.12321.2074.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,824.051,935.0031.5 %5.0487.3635.9092.6 %5.0
สพ.ชัยนาท9,734.31538.0094.5 %5.0442.64323.7726.9 %5.0
รจจ.ชัยนาท 30,314.7413,925.0054.1 %5.0563.21500.8711.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,891.582,798.003.2 %1.5430.3124.2294.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท4,505.373,611.0019.9 %5.0667.79384.0042.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,637.211,430.0045.8 %5.0411.29139.5166.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,515.472,991.1545.8 %5.0753.58310.1158.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,076.231,024.0066.7 %5.0601.4582.4686.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,705.521,461.3546.0 %5.0783.77224.3671.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท357,058.9111,491.7396.8 %5.01,262.93683.4445.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท46,488.476,080.1886.9 %5.0513.66313.9338.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท254,205.5580,862.0068.2 %5.01,802.55586.5567.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท164,381.9420,234.0087.7 %5.03,348.321,220.2063.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม74,676.470.16100.0 %5.0503.52670.71-33.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท54,220.321,925.0096.4 %5.01,219.951,022.7116.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,995.341,000.5766.6 %5.0563.42440.9221.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,737.28846.0077.4 %5.0372.56272.3926.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท45,468.8618,559.3359.2 %5.02,649.042,983.21-12.6 %0.0
รวม 1,370,872 275,023 79.94 % 68,011 26,699 60.74 %