จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,065.240.000.0 %0.0796.00156.2080.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,478.591,591.0054.3 %5.0604.5462.2689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี20,191.2818,240.049.7 %4.53,571.07960.1873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี8,056.401,690.0079.0 %5.0317.7798.8968.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย6,700.801,232.0081.6 %5.0343.5236.2789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค8,104.662,183.0073.1 %5.0252.6856.7677.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,911.991,323.0073.1 %5.0227.2734.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ5,240.681,070.0079.6 %5.0267.2953.1780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,372.291,184.0072.9 %5.0186.3634.2481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก5,211.711,173.0077.5 %5.0316.8276.1076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้6,509.491,005.0084.6 %5.0177.4352.6070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,210.991,161.0072.4 %5.0158.7254.8065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน6,508.89442.0093.2 %5.0191.7739.4879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,070.36174.0095.7 %5.0175.7343.7075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง5,208.57406.0092.2 %5.0294.6670.5876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,378.11604.0086.2 %5.0184.3367.4663.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,787.871,814.00-1.5 %0.0851.750.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,792.591,130.0076.4 %5.0585.53390.6433.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,179.03930.0070.7 %5.0509.500.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,072.702,888.0029.1 %5.0794.691,261.10-58.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี0.005,683.440.0 %0.50.00727.610.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี0.004,108.000.0 %0.50.00989.800.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,416.175,069.00-14.8 %0.0813.69745.418.4 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,129.0069,892.84-665.6 %0.01,365.22427.3768.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,163.230.000.0 %0.02,746.850.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,573.173,155.0011.7 %5.0787.61341.8456.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,112.028,433.27-4.0 %0.03,015.091,325.2556.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,606.759,126.845.0 %2.52,898.67408.5085.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,358.011,411.0067.6 %5.0661.5694.5185.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,694.342,284.0038.2 %5.0509.43545.11-7.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดสระบุรี5,091.250.000.0 %0.01,308.100.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี6,770.360.000.0 %0.0813.700.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,200.793,158.0024.8 %5.0718.610.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,642.500.000.0 %0.01,650.610.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,940.263,095.0021.5 %5.0800.73370.5053.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,162.722,608.0049.5 %5.01,060.931,329.04-25.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี0.003,779.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,282.494,611.0036.7 %5.0680.5935.4994.8 %5.0
สพ.สระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
เรือนจำจังหวัดสระบุรี0.0054,120.170.0 %0.50.00512.730.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,474.071,218.0050.8 %5.0357.300.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,788.305,971.90-3.2 %0.0813.690.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,747.282,920.0022.1 %5.0718.61507.8929.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,098.155,621.2020.8 %5.01,498.30403.7573.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี0.002,396.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 152,479.0319,848.6662.2 %5.0973.91644.9533.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒44,461.7815,256.3265.7 %5.01,516.69828.6745.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,252.110.000.0 %0.0327.350.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี35,283.0618,970.0046.2 %5.0617.20430.2830.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค16,900.1617,580.00-4.0 %0.0571.22631.85-10.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี88,778.9387,946.000.9 %0.51,473.121,472.500.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก33,088.3717,484.0047.2 %5.0760.051,101.73-45.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์27,969.8247,741.00-70.7 %0.0813.651,416.44-74.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี69,792.0538,333.0045.1 %5.0731.030.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี0.0019,747.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 7,259.920.000.0 %0.01,003.880.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,144.081,525.2051.5 %5.0561.58318.9243.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 470,901 339,581 0.00 % 30,071 15,456 0.00 %