จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,841.47613.0087.3 %5.0401.8135.7091.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,608.332,835.0021.4 %5.0539.600.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,085.9651.0098.3 %5.0350.420.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,225.460.000.0 %0.09,230.740.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,104.0937,540.80-43.8 %0.04,172.071,102.9573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,964.171,155.4576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 223,572.1914,951.1636.6 %5.03,586.241,105.3369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.7549.0685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,258.981.00100.0 %5.0266.3694.5864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง7,174.091,230.0082.9 %5.0310.1148.4584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่11,569.03690.0094.0 %5.0352.2960.6082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,240.40209.0095.1 %5.0313.04105.1766.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,235.421,518.0079.0 %5.0398.32106.4173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม5,997.321,435.0076.1 %5.0296.5927.7990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,944.590.000.0 %0.0442.670.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,306.231,364.0074.3 %5.02,770.2647.5098.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 18,111.762,441.0069.9 %5.0347.8659.8582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,275.291,173.0083.9 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง0.0082.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,575.23658.0091.3 %5.0222.9557.0274.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,560.502,501.0045.2 %5.01,027.87859.2716.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,679.180.000.0 %0.02,303.180.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,654.703,969.0014.7 %5.01,105.34311.6071.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,204.801,963.0062.3 %5.0670.33699.09-4.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 30.004,316.400.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี0.001,444.000.0 %0.50.00599.620.0 %0.5
สำนักชลประทานที่ 90.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,030.471,914.0052.5 %5.01,457.30304.0079.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี0.001,653.000.0 %0.50.001,017.990.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,966.522,487.0049.9 %5.01,238.45529.6257.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,867.400.000.0 %0.01,860.970.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,038.060.000.0 %0.0406.330.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,045.163,218.0036.2 %5.0801.09222.9372.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,940.313,095.0037.4 %5.01,761.392,461.08-39.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี0.0028,877.000.0 %0.50.0094.390.0 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 14 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,474.477,982.00-23.3 %0.01,602.661,349.0015.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.0035.630.0 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,712.377,749.83-35.7 %0.0946.101,409.88-49.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,987.881,847.0053.7 %5.0820.1056.0593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,276.191,885.2042.5 %5.0577.08354.2938.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี0.001,919.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,250.023,021.0042.5 %5.0934.20450.3051.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 0.006,969.660.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,639.110.000.0 %0.0934.200.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 89,845.0016,349.0081.8 %5.0766.48541.5129.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี0.009,005.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รจก.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
เรือนจำพิเศษพัทยา92,197.9780,306.3412.9 %5.01,441.612,624.95-82.1 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 39,250.6721,872.2044.3 %5.0653.15326.4350.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,712.0712,632.0019.6 %5.02,602.581,506.0042.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี0.001,162.000.0 %0.50.00186.380.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,926.12896.1784.9 %5.01,493.191,476.321.1 %0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สปส.จ.ชลบุรี8,532.042,601.0069.5 %5.01,827.95704.6861.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,458.562,597.0024.9 %5.0636.480.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,618.730.000.0 %0.0596.110.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ0.006,613.270.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 10.0018,604.320.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 231,729.8311,136.0064.9 %5.01,159.09823.7228.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 30.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)0.0011,214.900.0 %0.50.00191.800.0 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,807.912,209.9721.3 %5.0286.0882.9571.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,981.250.000.0 %0.0624.340.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี5,994.5919,748.57-229.4 %0.02,278.282,635.93-15.7 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,222.651,070.0066.8 %5.0575.38408.2329.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี21,107.1018,144.0014.0 %5.0838.31131.4984.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,554.545,989.82-7.8 %0.0991.25890.1710.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,577.2916,116.00-145.0 %0.02,270.70819.8063.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 30.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,418.245,584.00-3.1 %0.01,459.9438.4097.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี0.001,797.000.0 %0.50.00349.970.0 %0.5
ตำรวจภูธรภาค 233,096.1729,984.569.4 %4.510,259.366,453.9837.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี44,888.3719,472.3156.6 %5.05,185.776,020.27-16.1 %0.0
รวม 598,333 371,833 0.00 % 62,571 37,537 0.00 %