จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,609.02864.0066.9 %5.0122.36125.40-2.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,221.250.000.0 %0.054.100.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,555.400.000.0 %0.0150.230.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,143.182,601.0037.2 %5.0643.03176.8772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 15,193.28807.0084.5 %5.0225.3261.6072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.000.000.0 %0.50.0059.640.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,920.93926.0081.2 %5.0204.0931.9684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา445.07518.00-16.4 %0.0311.9176.2175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4030.4088.5 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด0.007,197.630.0 %0.50.00134.900.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 10.002,238.000.0 %0.50.00884.450.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,904.329,878.82-101.4 %0.0432.22269.9237.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,144.062,262.0045.4 %5.0906.170.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง0.001,140.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง5,358.051,353.0074.7 %5.0565.66702.05-24.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,912.770.000.0 %0.01,724.890.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,201.792,881.00-30.8 %0.0458.86254.6444.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง24,718.501,970.0092.0 %5.08,989.75863.6190.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,792.961,357.0064.2 %5.0430.131.9099.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.00622.250.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,384.350.000.0 %0.0641.720.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง7,808.745,520.0029.3 %5.0975.200.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง0.001,597.000.0 %0.50.00105.480.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง11,976.5812,561.70-4.9 %0.01,477.53107.8192.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,792.740.000.0 %0.0627.530.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,951.494,701.0032.4 %5.01,117.12500.8155.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,669.413,068.0434.3 %5.0735.0237.5494.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง24,648.8023,100.006.3 %3.0631.59649.59-2.9 %0.0
สพ.ระยอง104,015.2311,355.8989.1 %5.0320.09398.99-24.6 %0.0
รจก.ระยอง 0.0099,212.590.0 %0.50.002,824.390.0 %0.5
ทสป.ห้วยโป่ง 0.0013,672.000.0 %0.50.00125.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง4,662.698,065.36-73.0 %0.0413.50203.9750.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง0.002,698.000.0 %0.50.00461.800.0 %0.5
สปส.จ.ระยอง9,273.540.000.0 %0.01,573.510.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง0.001,410.000.0 %0.50.00134.510.0 %0.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง8,129.345,244.9435.5 %5.0522.28513.161.7 %0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.006,873.170.0 %0.50.0070.770.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 130,498.5619,637.5135.6 %5.01,532.701,531.700.1 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 247,933.0010,130.0078.9 %5.01,115.411,481.60-32.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด28,729.580.000.0 %0.0689.65862.89-25.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพแกลง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,445.254,478.00-0.7 %0.01,041.06621.2240.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง491.20228.7053.4 %5.0356.48140.3260.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.0015,967.600.0 %0.50.009,196.760.0 %0.5
รวม 318,661 133,509 0.00 % 22,599 9,644 0.00 %