จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 783,430.2433,948.0059.3 %5.0325.63298.778.2 %4.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,746.960.000.0 %0.065.020.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,077.932,161.0029.8 %5.0609.0248.9792.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,929.8625.0099.1 %5.0551.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี35,073.5611,144.0068.2 %5.02,814.88953.1466.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี7,079.781,240.0082.5 %5.0280.6552.6081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,663.90711.0084.8 %5.0204.7151.1375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,494.45588.0086.9 %5.0267.8953.2080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,995.49531.0086.7 %5.0189.4655.4670.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,144.50527.0087.3 %5.0195.6753.2572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,589.67232.0093.5 %5.0306.6153.1082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,376.27561.0087.2 %5.0369.1953.0585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,884.04461.0088.1 %5.0380.2652.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,028.13497.0087.7 %5.0253.2354.0878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,997.79198.0095.0 %5.0215.6851.3776.2 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี0.006,091.000.0 %0.50.00455.480.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,923.752,373.0339.5 %5.0710.84304.3757.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,748.92860.0068.7 %5.0502.19251.0950.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,731.57542.0080.2 %5.0297.43639.03-114.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,300.681,239.0062.5 %5.0704.10212.2569.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,140.264,105.420.8 %0.5989.34560.9643.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,747.851,858.0050.4 %5.0875.2441.5295.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,530.961,155.0067.3 %5.0913.2819.2297.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,960.68575.0080.6 %5.0570.99246.5256.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,994.534,675.00-17.0 %0.0951.31404.7057.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,626.150.000.0 %0.01,142.740.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,618.331,762.0051.3 %5.0761.15198.7373.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,255.601,867.0056.1 %5.0628.04266.2257.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,909.192,168.0063.3 %5.0875.24161.5081.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,597.942,142.0053.4 %5.01,236.55210.1683.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,232.502,623.0018.9 %5.0647.0544.6193.1 %5.0
สพ.จันทบุรี12,132.317,746.0036.2 %5.0429.30499.03-16.2 %0.0
รจจ.จันทบุรี 59,249.7371,555.00-20.8 %0.0854.48471.3944.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,003.772,875.004.3 %2.0513.9446.1391.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,113.093,779.00-21.4 %0.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 216,646.068,390.0049.6 %5.01,526.07346.2677.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)7,691.665,981.2822.2 %5.01,949.11735.4862.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,931.674,862.50-23.7 %0.0324.40336.30-3.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี0.0010,875.610.0 %0.50.00501.600.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว10,015.878,645.2513.7 %5.0761.33296.7061.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,723.211,064.0060.9 %5.0475.91189.8060.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี131,081.9517,702.8786.5 %5.052,525.882,576.8995.1 %5.0
รวม 471,048 213,369 0.00 % 77,616 11,210 0.00 %