จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,673.1410,567.9051.2 %5.054.80104.42-90.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,900.337,842.50-60.0 %0.069.3260.0113.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด0.002,086.000.0 %0.50.0035.410.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,860.6912,092.0023.8 %5.01,699.18795.1553.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,660.411.00100.0 %5.0257.710.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,511.17542.0088.0 %5.0311.9369.6777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,958.70427.0089.2 %5.0222.7143.1980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,993.48775.0080.6 %5.0150.7267.7455.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง7,165.76382.0094.7 %5.0204.5853.1174.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด0.003,240.290.0 %0.50.001,018.400.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง0.00580.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,574.791,545.0072.3 %5.0805.43351.9656.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,242.536,313.73-48.8 %0.0634.29583.758.0 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,767.313,221.00-82.3 %0.0403.12648.12-60.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,117.031,183.0071.3 %5.0995.59805.7319.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,237.482,679.6017.2 %5.0544.36498.968.3 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด3,118.300.000.0 %0.01,014.61151.2385.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,471.72744.0078.6 %5.0691.33104.4684.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด4,788.401,028.0078.5 %5.0463.14448.403.2 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดตราด4,216.7428,469.00-575.1 %0.0900.511,850.25-105.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,681.812,819.0623.4 %5.0482.1657.0088.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด0.001,116.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,389.034,031.00-18.9 %0.0685.04443.1035.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,253.291,694.0047.9 %5.0342.290.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,198.521,841.0042.4 %5.0526.25317.2139.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด2,938.013,083.87-5.0 %0.0183.122,928.85-1,499.4 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,250.682,966.008.8 %4.0710.95373.0947.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 544,711.7536,008.8993.4 %5.0592.351,495.76-152.5 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,630.91753.0071.4 %5.0349.05178.0149.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,843.882,135.0063.5 %5.01,149.55249.8578.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,240.221,029.0068.2 %5.0596.25203.2965.9 %5.0
สปส.จ.ตราด4,994.273,038.0039.2 %5.0786.41563.2528.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,161.200.000.0 %0.0558.220.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,248.471,928.7454.6 %5.0380.73269.0029.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด13,056.960.000.0 %0.01,332.20533.0160.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด126,672.810.000.0 %0.0968.150.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,933.980.000.0 %0.0561.750.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,714.050.000.0 %0.0562.26433.8822.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,680.000.000.0 %0.01,302.751,360.66-4.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 0.002,533.600.0 %0.50.00645.710.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,678.67819.3069.4 %5.0200.25282.65-41.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 686,199 139,960 0.00 % 19,005 16,325 0.00 %