จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา0.00715.000.0 %0.50.00215.830.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,813.253,431.1010.0 %5.0547.32107.6980.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,694.912,856.0022.7 %5.0715.862.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,275.311,399.0057.3 %5.0601.7646.2592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา26,004.150.000.0 %0.04,100.700.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,327.321,898.0064.4 %5.0335.47154.2954.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,442.74741.0083.3 %5.0215.1049.6376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,781.41104.4197.8 %5.0311.69107.8365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,384.60746.0083.0 %5.0369.1269.1781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,784.861,010.0078.9 %5.0219.8844.2279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,610.451,689.0063.4 %5.0190.6599.1948.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,547.861,002.0078.0 %5.0265.64104.6260.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น0.00480.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน808.03204.0074.8 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,312.18323.0092.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา0.003,209.000.0 %0.50.00660.430.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา5,198.173,176.0038.9 %5.0867.98555.5336.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,481.692,724.0021.8 %5.0677.82189.0172.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,833.271,231.0067.9 %5.0582.74455.5521.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,141.554,147.00-0.1 %0.0867.98970.90-11.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,380.685,967.00-10.9 %0.01,871.551,034.1544.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,241.442,580.00-15.1 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,803.202,564.0046.6 %5.01,172.27861.8826.5 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,239.147,298.7411.4 %5.01,229.29360.3470.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,817.812,265.00-24.6 %0.0631.60377.1040.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,605.741,103.0069.4 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,028.971,930.0036.3 %5.0506.68258.0349.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,838.663,847.00-0.2 %0.0810.94324.2060.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา1,588.391,324.0016.6 %5.0772.9067.1091.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,572.6811,885.04-113.3 %0.01,457.4859.3195.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,272.832,666.0049.4 %5.0906.02580.6835.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,632.751,207.0066.8 %5.0696.84190.9572.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา0.003,644.000.0 %0.50.00106.730.0 %0.5
สพ.ฉะเชิงเทรา12,073.063,403.0071.8 %5.0734.87268.8563.4 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 77,495.7861,428.5820.7 %5.01,181.31644.5845.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา9,911.781,166.0088.2 %5.0610.02134.0078.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,785.864,772.7338.7 %5.01,156.45451.2461.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,925.690.000.0 %0.0772.90326.3457.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,304.6416,413.20-59.3 %0.01,761.271,273.2327.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,415.141,737.0049.1 %5.0411.11200.7951.2 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา32,345.167,238.1877.6 %5.011,258.261,045.0090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,542.140.000.0 %0.0955.760.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)18,194.786,074.8066.6 %5.01,963.77149.6592.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,712.990.000.0 %0.0319.200.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา65,008.4925,518.0060.7 %5.01,309.1717,396.69-1,228.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา101,966.1840,000.0060.8 %5.0808.19130.5083.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,801.5118,750.8414.0 %5.0673.131,260.39-87.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา19,107.5112,953.6132.2 %5.0674.17532.9420.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม0.0026,940.200.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,105.0520,283.00-122.8 %0.01,661.301,459.2812.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,844.564,243.00-10.4 %0.0753.92758.62-0.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา0.00820.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,654.2211,868.0019.0 %5.03,625.084,060.10-12.0 %0.0
รวม 521,474 307,168 0.00 % 47,840 37,166 0.00 %