จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,871.16766.0073.3 %5.0416.31221.3546.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,693.781,649.0055.4 %5.0739.59195.4073.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี1,987.62707.1064.4 %5.0587.46251.3057.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี19,194.3422,584.00-17.7 %0.02,584.131,253.0551.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,191.691,093.0082.3 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,973.92912.0081.7 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,214.431,206.0076.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,276.17227.0094.7 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,392.71542.0087.7 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,982.28570.0085.7 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,226.53402.0090.5 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,884.302,199.0055.0 %5.0541.34625.10-15.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,749.661,321.8064.7 %5.0428.03361.0015.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,519.785,000.45-10.6 %0.0967.78548.4543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,958.671,242.0058.0 %5.0587.45400.2431.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,241.26862.0073.4 %5.0568.45388.6531.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,687.252,823.9650.3 %5.01,500.231,730.35-15.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,080.872,826.40-35.8 %0.0475.30180.9861.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,559.682,211.9051.5 %5.01,119.90748.3333.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,867.961,560.0059.7 %5.0815.64512.5237.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,948.9912,830.00-84.6 %0.01,291.05328.2874.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,676.971,365.0062.9 %5.0758.59454.4740.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,246.409,972.0024.7 %5.04,366.72124.6197.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,870.169,897.42-44.1 %0.02,283.44555.5875.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,300.93717.0078.3 %5.0720.5690.3487.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,059.30799.0073.9 %5.0511.40238.5053.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,596.803,444.904.2 %2.0758.61395.0447.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,378.7136,553.79-579.6 %0.01,348.101,748.39-29.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,340.104,951.10-48.2 %0.0549.43855.00-55.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,729.032,097.0043.8 %5.0758.61229.5169.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี8,700.5719,171.92-120.4 %0.01,671.58128.5892.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,844.6915,053.00-1.4 %0.02,026.751,494.8026.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,304.541,584.00-21.4 %0.0568.53198.2265.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,615.211,614.0055.4 %5.0720.56377.4347.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,796.504,864.00-28.1 %0.0777.62728.496.3 %3.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,363.043,312.4524.1 %5.0716.53479.8233.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,365.482,572.0023.6 %5.0549.4235.1693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,500.282,326.0048.3 %5.01,101.98351.5068.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 860,480.6921,904.2197.5 %5.07,447.09509.4593.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.0016,056.730.0 %0.00.00283.740.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,005.281,068.0064.5 %5.0473.35263.6844.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี0.002,202.000.0 %0.00.00642.070.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,972.652,258.0043.2 %5.0701.56574.6218.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี5,827.683,964.2032.0 %5.0986.801,236.13-25.3 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี0.001,761.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,204.392,218.0057.4 %5.0957.21864.959.6 %4.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,854.311,961.6049.1 %5.0644.51284.7955.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,097.566,821.7647.9 %5.02,883.76164.6594.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 135,921.7110,925.6569.6 %5.01,193.16783.6134.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,660.3410,688.58-301.8 %0.01,849.19868.9153.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี23,167.094,996.8078.4 %5.0387.48245.8736.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,770.3315,998.3576.7 %5.0447.33536.08-19.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี45,475.66242.4099.5 %5.0834.73562.4032.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,591.7515,687.78-138.0 %0.0759.292,040.79-168.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,804.753,352.0011.9 %5.0777.621,168.00-50.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,605.82606.0076.7 %5.09,049.03269.5497.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี9,600.7219,120.60-99.2 %0.01,794.734,445.00-147.7 %0.0
รวม 1,288,233 305,644 76.27 % 66,084 31,609 52.17 %