จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,871.16766.0073.3 %5.0416.31221.3546.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,693.781,649.0055.4 %5.0739.59195.4073.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี1,987.62707.1064.4 %5.0587.46251.3057.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี19,194.3422,584.00-17.7 %0.02,584.131,253.0551.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,191.691,093.0082.3 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,973.92912.0081.7 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,214.431,206.0076.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,276.17227.0094.7 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,392.71542.0087.7 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,982.28570.0085.7 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,226.53402.0090.5 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,884.302,199.0055.0 %5.0541.34625.10-15.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,749.661,321.8064.7 %5.0428.03361.0015.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,519.785,000.45-10.6 %0.0967.78548.4543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,958.671,242.0058.0 %5.0587.45400.2431.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี0.00862.000.0 %0.50.00388.650.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,080.872,826.40-35.8 %0.0475.30180.9861.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,559.682,211.9051.5 %5.01,119.90748.3333.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,867.961,560.0059.7 %5.0815.64512.5237.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,948.9912,830.00-84.6 %0.01,291.050.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี0.001,365.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,246.409,972.0024.7 %5.04,366.720.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,870.169,897.42-44.1 %0.02,283.44555.5875.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี0.00717.000.0 %0.50.0090.340.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,059.30799.0073.9 %5.0511.40238.5053.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,596.800.000.0 %0.0758.610.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี0.0036,553.790.0 %0.50.001,748.390.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี0.004,951.100.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี0.002,097.000.0 %0.50.00229.510.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี8,700.5719,171.92-120.4 %0.01,671.580.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี0.001,584.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,615.211,614.0055.4 %5.0720.56377.4347.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.004,864.000.0 %0.50.00728.490.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,365.482,572.0023.6 %5.0549.4235.1693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,500.282,326.0048.3 %5.01,101.98351.5068.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 0.0021,904.210.0 %0.50.00509.450.0 %0.5
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.001,068.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี0.002,202.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.002,258.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี5,827.683,964.2032.0 %5.0986.801,236.13-25.3 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี0.001,761.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,204.392,218.0057.4 %5.0957.21864.959.6 %4.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 20.0010,688.580.0 %0.50.00868.910.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,097.566,821.7647.9 %5.02,883.76164.6594.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี23,167.094,996.8078.4 %5.0387.48245.8736.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,770.3315,998.3576.7 %5.0447.33536.08-19.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,591.750.000.0 %0.0759.290.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,804.753,352.0011.9 %5.0777.621,168.00-50.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี0.00606.000.0 %0.50.00269.540.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 257,804 143,553 0.00 % 22,956 11,632 0.00 %