จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก0.00710.000.0 %0.50.00316.240.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก5,396.520.000.0 %0.0689.3953.3092.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,552.6261.0098.3 %5.0537.2151.3490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก15,481.0613,928.0010.0 %5.02,141.44824.8561.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,802.43776.0086.6 %5.0237.4587.5063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์5,751.831,416.0075.4 %5.0285.1052.5481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี5,099.33420.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4859.3876.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,870.411,850.0052.2 %5.0632.25569.2710.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,970.231,533.0074.3 %5.0499.23386.1822.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก0.002,015.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,640.111,937.0558.3 %5.0556.27431.4422.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก0.001,053.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,080.832,453.0079.7 %5.01,012.66510.2749.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,655.502,800.0039.9 %5.0955.61449.8752.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,891.871,801.3253.7 %5.0689.3980.8488.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,805.7811,611.15-70.6 %0.01,240.85141.8888.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,676.501,846.0049.8 %5.0651.350.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,270.40633.0080.6 %5.0613.3270.2788.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,180.461,124.0064.7 %5.0461.19387.3116.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,694.982,390.0035.3 %5.0651.35137.4378.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก0.005,985.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,245.790.000.0 %0.0955.610.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก14,531.3014,172.392.5 %1.01,278.88123.4190.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก4,154.112,850.0031.4 %5.0651.35145.5577.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,004.011,579.0077.5 %5.0822.50227.4372.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,411.663,080.009.7 %4.5394.4694.6376.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,426.441,456.0057.5 %5.0556.27615.89-10.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.50.001,044.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก3,795.641,700.0055.2 %5.0347.100.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก5,640.961,896.0066.4 %5.0651.351,990.73-205.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,088.304,530.6011.0 %5.0822.45295.1764.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,357.961,166.0073.2 %5.0651.35143.2478.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก0.00987.630.0 %0.50.0050.540.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก0.0018,726.180.0 %0.50.00905.630.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก0.0056,754.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,140.1813,802.18-69.6 %0.01,199.921,137.345.2 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,435.752,053.0062.2 %5.0575.29626.80-9.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,030.37743.0075.5 %5.0366.11102.2172.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 159,441 95,608 0.00 % 19,423 9,796 0.00 %