จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,551.53571.0077.6 %5.0402.03104.7274.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,906.025,643.0043.0 %5.066.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,804.05991.5082.9 %5.0111.7635.3768.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,410.561,716.0049.7 %5.0725.30194.7573.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,606.931,437.0060.2 %5.0687.27118.7582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,423.398,141.0013.6 %5.01,562.001,274.2318.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว0.001.000.0 %0.50.0047.770.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,150.49412.0090.1 %5.0286.2536.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,336.30925.0078.7 %5.0276.3970.4774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,237.67844.0080.1 %5.0333.2635.5189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์0.00568.000.0 %0.50.0035.440.0 %0.5
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,163.531,942.0062.4 %5.01,181.681,600.33-35.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว4,087.25602.0085.3 %5.0459.07157.2565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,047.702,368.0066.4 %5.0699.8259.8391.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,866.790.000.0 %0.0915.460.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,288.011,365.0058.5 %5.0687.27253.0563.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,599.031,388.3061.4 %5.0516.12603.32-16.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,974.131,923.0051.6 %5.0858.412,606.80-203.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,968.871,495.0062.3 %5.0954.080.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว7,248.484,817.4633.5 %5.01,447.91437.3669.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,415.981,236.0077.2 %5.0858.41647.8024.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,376.70800.0076.3 %5.0380.3248.8187.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว71,954.0455,374.5923.0 %5.027,119.511,271.9895.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว0.002,075.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,536.93436.0090.4 %5.0972.51341.0564.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,735.942,359.0013.8 %5.0573.1770.1187.8 %5.0
สพ. สระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รจจ.สระแก้ว 0.0029,948.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,855.27861.0069.8 %5.0516.71201.0561.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,103.311,155.0062.8 %5.0611.20253.1158.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,264.186,693.04-6.8 %0.01,048.57715.0731.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,079.493,262.4073.0 %5.0988.470.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,129.093,279.0089.8 %5.0305.570.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว32,226.6114,660.0054.5 %5.012,920.840.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 0.002,415.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว74,134.889,362.4087.4 %5.035,888.806,943.5580.7 %5.0
รวม 336,616 136,060 0.00 % 79,530 18,083 0.00 %