จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,953.66371.2387.4 %5.0261.98143.9945.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,341.446,297.00-17.9 %0.0889.5149.9294.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ4,086.872,885.0029.4 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 145,088.6043,165.004.3 %2.04,882.87810.3583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,952.200.000.0 %0.02,807.070.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 111,014.345,835.0047.0 %5.0623.2995.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,747.603,688.0035.8 %5.0395.10114.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.50.0034.750.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ9,519.010.000.0 %0.01,936.870.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,700.553,633.0036.3 %5.0444.6029.2593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์7,850.392,988.0061.9 %5.0486.49103.1178.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,859.636,754.001.5 %0.51,079.99522.5951.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,103.352,112.0031.9 %5.0357.06151.5657.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,398.193,050.0030.7 %5.0414.11224.2045.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ0.003,026.000.0 %0.50.00385.700.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,728.25582.0087.7 %5.01,003.610.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ0.0020,443.000.0 %0.50.0039.810.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.00315.400.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.0035.210.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,784.631,516.0059.9 %5.0376.08246.0534.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,626.870.000.0 %0.0794.43262.0067.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,981.313,234.00-8.5 %0.0338.05150.8255.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,073.320.000.0 %0.01,421.9664.1995.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,259.043,842.009.8 %4.5604.27283.0853.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ0.004,344.000.0 %0.50.00403.430.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สพ.สมุทรปราการ424,622.6315,150.0096.4 %5.0808.23305.9362.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 13,628.66149,000.00-993.3 %0.0894.242,042.39-128.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,696.1710,726.00-39.4 %0.01,079.67456.0057.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ0.002,081.000.0 %0.50.00179.790.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,390.444,188.00-201.2 %0.0488.81266.1045.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 10.0018,961.000.0 %0.50.00854.050.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,027.818,639.0021.7 %5.0314.07192.4538.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ99,396.140.000.0 %0.01,483.170.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ76,035.600.000.0 %0.0451.730.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์0.0017,000.000.0 %0.50.00227.070.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ0.0022,303.000.0 %0.50.002,147.950.0 %0.5
สถาบันราชประชาสมาสัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,976.35749.0081.2 %5.0281.05182.5235.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 580,240 278,404 0.00 % 17,669 6,696 0.00 %