จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,206.56695.1378.3 %5.0584.360.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,584.5813,214.0824.9 %5.080.50325.57-304.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,461.734,363.56-77.3 %0.0470.26244.9447.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,181.981,484.9153.3 %5.0717.47105.4785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์24,142.1215,768.0034.7 %5.02,543.011,033.9159.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.50.00107.040.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง0.00442.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง0.00684.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,482.43962.0078.5 %5.0423.7470.6083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,149.60501.0087.9 %5.0403.4635.3091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,469.36442.0090.1 %5.0418.8734.3291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,251.52778.0081.7 %5.0367.3885.9876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,214.34847.0079.9 %5.0361.0663.5782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,019.68449.0088.8 %5.0312.5793.2870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,425.43829.0081.3 %5.0308.0848.7384.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,062.99510.0087.4 %5.0350.68117.4666.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ4,022.98583.0085.5 %5.0268.770.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,916.33464.0090.6 %5.0306.2666.9078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์0.00541.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,902.83356.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ6,740.66293.0095.7 %5.0177.6715.0591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,800.66157.0095.9 %5.0295.579.5196.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,937.45428.0089.1 %5.0376.9026.5093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,902.83528.0086.5 %5.0308.4318.0594.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,640.502,668.9326.7 %5.0945.661,103.90-16.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,140.321,211.9661.4 %5.0542.79169.1068.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,168.57717.0077.4 %5.0581.00275.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,858.49902.0068.4 %5.0520.870.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,072.69629.0079.5 %5.0520.18386.6525.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,286.801,581.5863.1 %5.01,135.821,079.205.0 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.001,014.190.0 %0.50.00611.170.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,090.39981.0068.3 %5.0679.42442.4234.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.004,099.700.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์0.00870.000.0 %0.50.001,501.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,480.673,480.0022.3 %5.01,325.980.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์12,667.9511,780.007.0 %3.51,972.53777.9060.6 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์591,111.8866,279.3588.8 %5.03,988.42457.3588.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์4,022.111,452.7163.9 %5.0869.58532.0038.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์6,902.47473.0093.1 %5.0122.2184.9330.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,397.92689.0071.3 %5.0565.3452.7590.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,935.55872.0070.3 %5.01,554.50681.2556.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,255.59872.0073.2 %5.0793.54436.9744.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.00872.000.0 %0.50.00436.970.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,608.042,975.00-14.1 %0.0527.31899.39-70.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์13,183.7710,720.6318.7 %5.01,554.18242.3584.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,550.683,364.7570.9 %5.0945.66703.0925.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,843.97445.0092.4 %5.01,555.59275.1882.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,172.794,872.5821.1 %5.01,459.09804.9344.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,028.322,975.001.8 %0.5698.46899.39-28.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,614.272,671.00-2.2 %0.0527.3151.3290.3 %5.0
สพ.บุรีรัมย์58,636.487,322.0087.5 %5.0875.07688.8421.3 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 17,685.2531,471.67-78.0 %0.0497.54464.706.6 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,435.291,127.3367.2 %5.0679.67266.2560.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์0.001,919.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,103.885,738.9329.2 %5.0945.66418.2855.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,308.511,432.9956.7 %5.0812.55168.7979.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.008,220.400.0 %0.50.00426.350.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 190,662.6415,577.0082.8 %5.01,094.56685.2037.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.001,432.990.0 %0.50.00168.790.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,951.958,711.0158.4 %5.02,586.80667.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)22,389.536,746.0269.9 %5.02,488.34704.6471.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.001.000.0 %0.50.001.950.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสตึก22,306.9616,464.0026.2 %5.0948.911,358.94-43.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,752.511.00100.0 %5.02,716.140.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 4,902.742,344.0052.2 %5.0907.65833.218.2 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,701.88676.2075.0 %5.0527.31483.998.2 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,563.8024,637.08-58.3 %0.05,467.244,835.6911.6 %5.0
รวม 1,101,311 268,004 0.00 % 47,592 24,326 0.00 %