จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,769.98935.0075.2 %5.0525.76287.6445.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ12,037.156,002.0050.1 %5.0245.87153.4637.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ821.220.000.0 %0.0618.710.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,420.321,963.0042.6 %5.0772.97212.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,747.5812,720.007.5 %3.52,892.50695.4076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ6,964.932,784.0060.0 %5.0268.7883.1369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์5,881.34793.0086.5 %5.0435.2283.0480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์5,780.10671.0088.4 %5.0323.5583.3374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ5,866.43648.0089.0 %5.0356.9082.9076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง5,492.99238.0095.7 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ5,541.18282.0094.9 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์5,514.56236.0095.7 %5.0195.160.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่5,693.76324.0094.3 %5.0278.2281.1570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์5,566.85328.0094.1 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง5,626.56320.0094.3 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์5,648.96299.0094.7 %5.0252.8942.0483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย5,615.87320.0094.3 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล5,735.30541.0090.6 %5.0264.0017.0893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน5,589.25347.0093.8 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ5,600.45269.0095.2 %5.0194.627.7196.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน1,193.34383.0067.9 %5.0207.800.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย5,134.21833.0083.8 %5.0256.9183.9867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์5,851.52434.0092.6 %5.0246.9582.6966.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,768.512,465.0079.1 %5.0876.78437.0050.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,770.94822.0070.3 %5.0341.6351.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,711.39521.0080.8 %5.0482.69241.3050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,652.80540.0079.6 %5.0505.95186.2063.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย0.00791.000.0 %0.50.00109.250.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,943.870.000.0 %0.01,134.270.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,610.82672.0081.4 %5.0800.74437.0045.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,393.921,051.2169.0 %5.0358.04226.2836.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,677.545,008.1271.7 %5.03,177.741,691.4046.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.001.900.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,392.613,034.6043.7 %5.01,495.58149.0490.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,011.2011,148.3225.7 %5.01,324.43142.4289.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ0.002,141.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,758.881,076.0038.8 %5.065.2768.26-4.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,199.52526.0083.6 %5.0696.9199.3785.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ0.004,209.600.0 %0.50.00584.730.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,512.825,085.727.7 %3.51,400.50545.0061.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,967.394,114.0031.1 %5.01,390.25297.4578.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ17,943.4211,898.0033.7 %5.05,819.83135.7297.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,263.621,590.0062.7 %5.0715.921,356.35-89.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,742.160.000.0 %0.0857.780.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,465.703,076.9252.4 %5.01,542.34271.4282.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,894.072,332.7470.4 %5.0421.06332.5021.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,291.742,054.0061.2 %5.0734.9472.6390.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,858.532,832.9576.1 %5.0895.82504.4543.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 37,770.9118,599.4050.8 %5.0943.750.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ0.00694.000.0 %0.50.00163.390.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,721.223,725.04-0.1 %0.0838.77513.0038.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,048.03902.0070.4 %5.0629.68232.4863.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ0.004,961.790.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,804.143,163.0034.2 %5.01,314.19453.2665.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 144,205.305,998.7586.4 %5.02,342.66598.5074.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 251,037.231,216.6097.6 %5.01,090.48414.5562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 30.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 422,343.1511,342.4049.2 %5.01,469.750.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)113,952.6810,720.0090.6 %5.02,796.37482.7382.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ0.004,909.110.0 %0.50.00238.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์43,429.0120,119.0853.7 %5.01,044.891,231.48-17.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ125,403.770.000.0 %0.0864.630.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,118.3428,132.99-39.8 %0.02,089.543,187.37-52.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ21,488.1315,487.6827.9 %5.05,791.920.000.0 %0.0
รวม 632,336 210,926 0.00 % 44,139 16,361 0.00 %