จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,762.56870.0068.5 %5.0662.45174.0973.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 266,989.090.000.0 %0.0406.76668.06-64.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.0095.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี82,356.6440,000.0051.4 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี323,181.3116,000.0095.0 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,402.403,059.0010.1 %5.0909.6688.8690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี30,463.8126,868.0011.8 %5.03,514.851,388.4960.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี7,873.443,217.5059.1 %5.0462.2798.2678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,186.56934.0082.0 %5.0294.6053.2781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,344.9350.0098.8 %5.0384.1176.3180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,905.44294.0092.5 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,031.49425.0089.5 %5.0449.4762.6786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,053.12525.0087.0 %5.0266.6060.1977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,915.01361.0092.7 %5.0354.9360.3183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,098.11404.0090.1 %5.0373.5062.8183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,203.36601.0085.7 %5.0286.4161.0978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,043.20529.0086.9 %5.0350.0958.8983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,019.33530.0086.8 %5.0396.1460.2684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,104.58638.0084.5 %5.0498.3370.1885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,043.65411.0089.8 %5.0303.9063.2679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,992.64480.0090.4 %5.0415.006.6098.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,985.66477.0088.0 %5.0190.0410.4894.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,995.58350.0091.2 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,095.94229.0094.4 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,020.80658.0083.6 %5.0357.5759.6683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,345.13137.0096.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์440.45290.0034.2 %5.0148.4060.8659.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,969.79527.0086.7 %5.0175.188.5595.1 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,212.7032,609.00-79.0 %0.01,500.40457.9069.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,960.703,555.0010.2 %5.0748.11573.0723.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,169.989,681.05-87.3 %0.01,461.122,553.51-74.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,960.772,000.0032.5 %5.0414.4395.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,891.581,000.0065.4 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,824.351,000.0064.6 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,352.351,327.8060.4 %5.0557.930.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,871.491,579.3045.0 %5.0584.83312.2446.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,403.90500.0085.3 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,429.502,000.0041.7 %5.0895.73190.0078.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,313.340.000.0 %0.01,270.96843.9033.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,452.742,641.4023.5 %5.0928.68825.7511.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 721,735.4230,218.00-39.0 %0.06,926.984,963.1528.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,628.130.000.0 %0.01,479.430.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี10,193.603,000.0070.6 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,848.963,000.0066.1 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,284.484,968.59-16.0 %0.01,746.93661.7762.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,241.500.000.0 %0.02,449.75772.5068.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,276.936,173.16-171.1 %0.0560.991.0099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,209.664,000.0023.2 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี53,512.1613,822.6874.2 %5.02,316.8468.2397.1 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,590.2415,000.00-41.6 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,422.4012,597.18-132.3 %0.01,764.200.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,865.020.000.0 %0.01,080.800.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,284.326,542.98-52.7 %0.01,440.931,067.2325.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,859.6810,000.0022.2 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,963.8410,000.0047.3 %5.0380.34380.000.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,819.20500.0097.9 %5.0203.9357.0072.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,431.68994.0071.0 %5.01,004.7669.5793.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,534.721,000.0071.7 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,871.420.000.0 %0.01,080.800.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,419.2015,000.0026.5 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,834.241,000.0073.9 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,538.561,000.0078.0 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,074.7215,000.00-146.9 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี7,288.002,000.0072.6 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,839.421,500.0060.9 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,255.213,000.0042.9 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,261.798,000.003.2 %1.52,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,369.837,000.00-107.7 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,204.0516,339.6237.6 %5.0894.81682.1923.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี71,063.1921,436.9969.8 %5.0626.50859.98-37.3 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 99,263.350.000.0 %0.01,913.221,040.0045.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,924.511,249.7957.3 %5.0719.500.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,284.322,000.0053.3 %5.01,143.78475.0058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.00565.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,240.771,676.0048.3 %5.0500.38288.1642.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,811.656,599.403.1 %1.51,543.10734.0052.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,795.584,000.0016.6 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,341.184,639.27-38.9 %0.01,192.65546.2554.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี26,680.060.000.0 %0.010,018.32475.0095.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5,113.660.000.0 %0.01,764.200.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี13,298.755,000.0062.4 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1120,041.6030,000.0075.0 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 246,754.340.000.0 %0.01,477.91475.0067.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3314,362.069,862.3896.9 %5.01,742.91858.8050.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4119,958.7613,466.2388.8 %5.03,086.55532.0082.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 548,358.721,396.0097.1 %5.01,848.690.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม56,577.6040,000.0029.3 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี56,577.6030,000.0047.0 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี103,694.4030,000.0071.1 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี63,161.2825,000.0060.4 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี54,521.2840,000.0026.6 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ76,842.7220,000.0074.0 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล88,657.9225,000.0071.8 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ76,842.7220,000.0074.0 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี29,216.0030,000.00-2.7 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,008.6429,205.00-191.8 %0.03,778.841,456.3761.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี19,240.690.000.0 %0.01,111.060.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,374.782,224.0034.1 %5.0586.9557.0090.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี0.0035,516.000.0 %0.00.00415.820.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,745.923,061.0018.3 %5.01,042.771,074.82-3.1 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,461.500.000.0 %0.0890.640.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,461.501,000.0071.1 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี69,900.8019,787.4671.7 %5.06,449.687,070.50-9.6 %0.0
รวม 2,270,482 765,018 66.31 % 124,231 56,602 54.44 %