จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร0.00551.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,202.500.000.0 %0.0169.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,109.471,322.0057.5 %5.0509.580.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,755.39847.0077.4 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,391.0111,148.0027.6 %5.01,593.47693.5056.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,634.56596.0063.5 %5.0343.6084.3275.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,385.09284.0094.7 %5.0302.5584.2072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม5,382.08535.0090.1 %5.0262.2985.1867.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,111.300.000.0 %0.0218.5975.8365.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง0.00330.000.0 %0.50.0013.260.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,453.573,105.9010.1 %5.0680.70350.5548.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5884.5568.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ0.00408.000.0 %0.50.00227.050.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,724.19596.0078.1 %5.0380.68227.0540.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร0.00841.000.0 %0.50.00763.900.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,414.72885.0074.1 %5.0547.59715.37-30.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,004.132,250.0043.8 %5.0851.85748.4612.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,981.062,255.8354.7 %5.01,213.150.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,491.043,961.6811.8 %5.0889.88257.5671.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,942.111,406.0064.3 %5.0756.7853.5592.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,875.424,546.58-17.3 %0.0528.58340.5035.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดยโสธร0.001.000.0 %0.50.001,684.390.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,358.750.000.0 %0.01,118.070.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,483.687,165.00-59.8 %0.0980.9252.5994.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,882.271,358.0065.0 %5.0737.770.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สพ.ยโสธร11,628.451,568.0086.5 %5.0699.72570.4518.5 %5.0
รจจ.ยโสธร 35,288.2919,163.7945.7 %5.0729.97372.7048.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,813.660.000.0 %0.0433.510.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,752.801,550.0058.7 %5.0661.70453.5431.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,982.11786.0073.6 %5.0471.54247.1147.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,845.060.000.0 %0.03,837.450.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,472.0315,749.62-187.8 %0.01,599.07736.2654.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร89,721.790.000.0 %0.01,667.150.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,923.330.000.0 %0.01,555.430.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,471.65132.0096.2 %5.0661.68872.70-31.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 136,505 81,211 0.00 % 14,737 7,108 0.00 %