จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,760.64202.0094.6 %5.0380.79134.7664.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ16,114.780.000.0 %0.062.20196.40-215.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,151.74980.0068.9 %5.0532.91164.0769.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,399.741,097.0067.7 %5.0628.0082.7386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,992.325,763.0027.9 %5.01,692.900.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ0.00937.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.00404.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,817.15337.0091.2 %5.0337.1351.9584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.00361.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,925.95308.0093.7 %5.0196.9769.2564.8 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,167.551,735.0058.4 %5.0913.24738.9319.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00982.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,246.72816.0074.9 %5.0608.99387.4236.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,965.57703.5076.3 %5.0418.83267.1536.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,941.062,000.00-3.0 %0.0397.83224.4243.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,485.281,253.0064.0 %5.0666.03822.70-23.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,900.542,532.1535.1 %5.0586.10100.3982.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ5,566.507,916.90-42.2 %0.0856.19102.9288.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,557.701.00100.0 %5.0647.0295.0085.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ0.001,080.000.0 %0.50.0048.900.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,048.610.000.0 %0.0494.89312.8836.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,450.940.000.0 %0.0647.020.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,143.010.000.0 %0.01,312.580.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,991.49902.0087.1 %5.0849.12629.9425.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,465.25821.0076.3 %5.0704.07304.0056.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,352.8012,935.6425.5 %5.01,806.9999.2294.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,017.76815.0073.0 %5.0475.87417.7312.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,840.591.00100.0 %5.0799.17480.1539.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,478.371,347.0061.3 %5.0704.07131.3881.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ0.001,486.000.0 %0.50.00420.320.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,810.621,320.0088.8 %5.0678.08375.4344.6 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,357.760.000.0 %0.0736.260.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,766.400.000.0 %0.0380.79113.4370.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,143.101.00100.0 %5.0494.8985.8682.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,813.02504.0082.1 %5.0399.81212.2746.9 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ0.002,338.600.0 %0.50.00473.900.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,793.832,954.43-5.7 %0.0310.73163.5047.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.0041,903.000.0 %0.50.0037.650.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 888.580.000.0 %0.5570.950.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,866.34514.0082.1 %5.0418.85202.1351.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 117,452 47,760 0.00 % 15,750 6,966 0.00 %