จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,760.64202.0094.6 %5.0380.79134.7664.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ16,114.78123,452.50-666.1 %0.062.20196.40-215.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,151.74980.0068.9 %5.0532.91164.0769.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,399.741,097.0067.7 %5.0628.0082.7386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,992.325,763.0027.9 %5.01,692.90903.2446.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,560.77937.0083.1 %5.0213.6299.4653.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,978.78404.0089.8 %5.0239.8868.9771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,817.15337.0091.2 %5.0337.1351.9584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,926.91361.0090.8 %5.0212.0953.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,925.95308.0093.7 %5.0196.9769.2564.8 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,167.551,735.0058.4 %5.0913.24738.9319.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,782.66982.0074.0 %5.0780.13533.5731.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,246.72816.0074.9 %5.0608.99387.4236.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,965.57703.5076.3 %5.0418.83267.1536.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,320.062,210.0048.8 %5.0989.31817.0017.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,941.062,000.00-3.0 %0.0397.83224.4243.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,485.281,253.0064.0 %5.0666.03822.70-23.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,900.542,532.1535.1 %5.0586.10100.3982.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ5,566.507,916.90-42.2 %0.0856.19102.9288.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,557.701,527.0057.1 %5.0647.0295.0085.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,562.431,080.0069.7 %5.0685.0548.9092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,048.61503.0083.5 %5.0494.89312.8836.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,450.941,674.0051.5 %5.0647.02155.4276.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,143.0169.2498.7 %5.01,312.581,908.30-45.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,991.49902.0087.1 %5.0849.12629.9425.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,465.25821.0076.3 %5.0704.07304.0056.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,352.8012,935.6425.5 %5.01,806.9999.2294.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,017.76815.0073.0 %5.0475.87417.7312.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,840.591.00100.0 %5.0799.17480.1539.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,478.371,347.0061.3 %5.0704.07131.3881.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,979.681,486.0062.7 %5.0856.19420.3250.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,906.942,441.8816.0 %5.0418.8362.8785.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,810.621,320.0088.8 %5.0678.08375.4344.6 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,357.7629,053.8324.3 %5.0736.26746.25-1.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,766.40530.0080.8 %5.0380.79113.4370.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,143.101,525.8051.5 %5.0494.89287.9941.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,813.02504.0082.1 %5.0399.81212.2746.9 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ4,251.782,338.6045.0 %5.0818.16473.9042.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,020.77799.0084.1 %5.0589.97102.5182.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,421.123,335.002.5 %1.0685.05271.3260.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ83,172.518,864.0089.3 %5.01,435.53832.1042.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,793.832,954.43-5.7 %0.0310.73163.5047.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.0041,903.000.0 %0.00.0037.650.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,531.675,048.0089.6 %5.0572.431,202.02-110.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,243.0112,047.481.6 %0.51,444.142,455.70-70.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 4,126.781,471.0064.4 %5.0570.95478.4416.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,866.34514.0082.1 %5.0418.85202.1351.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,621.2810,487.5040.5 %5.04,521.172,536.1543.9 %5.0
รวม 396,740 260,385 34.37 % 35,171 21,338 39.33 %