จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,430.232,010.6241.4 %5.02,146.61189.3191.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 10.009,038.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น0.001,156.000.0 %0.50.00101.850.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น27,333.9020,801.1023.9 %5.0155.36199.19-28.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,084.204,590.9035.2 %5.052.62102.71-95.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 173,015.441.00100.0 %5.0348.081.8599.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,773.3913,891.00-140.6 %0.01,774.47224.9187.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,211.271,445.0055.0 %5.0823.6748.1294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น5,244.081.00100.0 %5.0424.330.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 10.001,753.000.0 %0.50.00134.700.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์0.000.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,590.29978.0078.7 %5.0371.8480.9278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล0.000.000.0 %0.50.0073.520.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,745.78698.0074.6 %5.0467.61134.4371.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,616.73500.0080.9 %5.0414.38155.1962.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,705.78828.0069.4 %5.0531.58114.9378.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น0.002,059.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.00931.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 60.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,119.991,724.0058.2 %5.0627.53789.88-25.9 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 621,431.7855,371.00-158.4 %0.07,909.994,432.0544.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น0.00643.000.0 %0.50.00417.250.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,546.103,075.0067.8 %5.03,333.783,547.32-6.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 40.000.000.0 %0.50.003,056.650.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 50.0015,721.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น0.0016,204.240.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,671.725,395.02-15.5 %0.02,063.30401.9580.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,042.334,798.8831.9 %5.02,268.891,381.5939.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)0.003,227.390.0 %0.50.00424.650.0 %0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,223.062,412.0042.9 %5.01,527.852,261.49-48.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานขอนแก่น48,040.54238,380.00-396.2 %0.0615.79570.147.4 %3.5
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)15,597.590.000.0 %0.05,273.413,652.7530.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,501.948,067.4451.1 %5.02,367.95254.6089.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.0035.120.0 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,304.159,177.25-113.2 %0.01,514.57997.5034.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)0.0010,522.520.0 %0.50.001,330.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 40.0012,622.700.0 %0.50.001,671.750.0 %0.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,507.9012,567.0041.6 %5.0323.08160.0050.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,609.66632.0060.7 %5.071.0052.0626.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,743.671,963.0047.6 %5.0956.7848.8194.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,418.27970.0071.6 %5.0804.650.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,683.3133,010.00-280.2 %0.02,268.892,044.889.9 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น9,610.8919,032.00-98.0 %0.02,135.8347.4197.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น0.002,811.000.0 %0.50.003,041.650.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,453.692,089.9853.1 %5.01,280.05341.5573.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,440.693,395.6837.6 %5.01,358.07475.3465.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,738.240.000.0 %0.012,055.50215.8198.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,391.293,088.0081.2 %5.0799.89453.0443.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รจก.ขอนแก่น 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสบ.ขอนแก่น 38,530.275,949.0084.6 %5.0949.83373.6660.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,417.287,739.9717.8 %5.03,183.991,722.3145.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,836.881,198.0057.8 %5.0633.510.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,447.352,585.0025.0 %5.0918.75454.2950.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,707.886,261.0028.1 %5.01,850.53503.9672.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,204.340.000.0 %0.01,184.970.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,776.130.000.0 %0.01,741.840.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น0.006,589.690.0 %0.50.00744.110.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น24,983.595,248.0079.0 %5.01,669.55469.2471.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 146,448.7816,828.0163.8 %5.01,004.39785.4021.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 343,887.280.000.0 %0.01,367.30535.8060.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 40.004,601.140.0 %0.50.001,465.590.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 50.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,754.059,514.8264.4 %5.02,578.781,227.9352.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,699.5315,235.54-127.4 %0.0643.27660.59-2.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น0.0013,668.000.0 %0.50.00805.820.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่49,580.0715,464.0068.8 %5.0942.20920.722.3 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพพล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น88,833.540.000.0 %0.01,946.240.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง29,829.050.000.0 %0.01,083.470.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น30,368.920.000.0 %0.01,071.232,552.50-138.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น30,910.7625,195.6418.5 %5.0975.96719.9926.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน0.000.000.0 %0.50.004,789.130.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ103,632.1026,184.0074.7 %5.01,176.350.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,107.332,512.0072.4 %5.01,540.412,371.66-54.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น18,741.11144,988.55-673.6 %0.04,828.393,499.1427.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น24,693.3336,724.80-48.7 %0.01,157.13364.0368.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,318.14271.0091.8 %5.01,128.7852.6995.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น0.0040,858.000.0 %0.50.00753.620.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,612.2610,257.00-82.8 %0.02,172.46247.9588.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,789.331,040.0062.7 %5.01,378.730.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,229.331,263.0060.9 %5.0785.64348.6755.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4104,886.0982,566.8821.3 %5.034,372.973,242.9590.6 %5.0
รวม 674,432 791,608 0.00 % 108,429 36,961 0.00 %