จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,619.771.00100.0 %5.0535.56133.2075.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี150,699.427,782.9094.8 %5.077.580.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี4,355.241,954.4255.1 %5.081.6652.2536.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี112,191.400.000.0 %0.04,610.52215.2695.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 491,794.110.000.0 %0.04,641.790.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 100.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี0.0024,344.230.0 %0.50.001,020.250.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,007.91422.0089.5 %5.0251.0080.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี968.48948.002.1 %1.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,041.55185.0095.4 %5.0218.6674.8165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,872.65548.0090.7 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,836.02307.0094.7 %5.0993.45113.6588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,814.54240.0093.7 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง194.76546.00-180.3 %0.0413.1276.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ5,160.82468.0090.9 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,527.94387.0093.0 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,663.42379.0089.7 %5.0442.01114.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,929.18475.0087.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม6,385.03186.0097.1 %5.0298.769.5396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,964.95298.0094.0 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,935.62282.0092.8 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน5,073.96582.0088.5 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,397.183,581.6433.6 %5.02,363.371,267.0346.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,682.870.000.0 %0.01,010.960.000.0 %0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,177.871,366.0037.3 %5.0343.69171.0050.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,576.04462.5082.0 %5.0433.25183.7457.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,494.69676.0072.9 %5.0477.570.000.0 %0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,495.310.000.0 %0.0447.080.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,543.201,680.0052.6 %5.0934.89319.6965.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,933.890.000.0 %0.01,186.020.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี0.001,352.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักชลประทานที่ 542,360.9630,594.0027.8 %5.07,225.356,969.003.5 %1.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,768.741,231.0067.3 %5.01,609.12672.5258.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,266.393,937.0057.5 %5.03,292.882,368.7828.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,432.594,241.0021.9 %5.01,733.560.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,612.394,245.00-62.5 %0.01,410.30167.6888.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 30.001,866.000.0 %0.50.002,788.470.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ท่าอากาศยานอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,533.630.000.0 %0.0953.91122.2387.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)10,738.644,137.1261.5 %5.01,155.35907.2521.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,566.0111,903.40-24.4 %0.03,704.54319.1891.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,687.668,158.5630.2 %5.04,449.795,497.15-23.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,634.871,649.0054.6 %5.090.5843.4752.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,434.98610.0057.5 %5.0896.87100.4188.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,692.10771.0071.4 %5.0687.69142.5079.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.002,427.880.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.00244.280.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,793.182,269.0040.2 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,708.4218,986.10-77.3 %0.02,364.83228.2090.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,618.392,214.0052.1 %5.01,201.12472.3960.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,310.403,011.5630.1 %5.01,220.13669.1145.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,740.923,981.0030.7 %5.01,771.600.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,818.632,099.0056.4 %5.01,391.28647.6853.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี2,035.240.000.0 %0.0703.590.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี21,787.710.000.0 %0.0540.890.000.0 %0.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 85,112.350.000.0 %0.01,681.590.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี4,132.191,270.0069.3 %5.0310.44169.4545.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,158.850.000.0 %0.01,505.38716.3152.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,813.811,736.0088.3 %5.05,144.690.000.0 %0.0
สปจ.อุดรธานี8,428.375,932.6229.6 %5.01,570.59558.3164.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี0.002,254.000.0 %0.50.00142.460.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 112,469.0713,648.11-9.5 %0.01,402.701,059.2524.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 39,890.670.000.0 %0.01,355.92490.5963.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 40.0010,696.910.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,902.27136.6897.7 %5.02,653.57892.1566.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,714.710.000.0 %0.0458.050.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,426.475,515.3734.5 %5.0357.80137.7361.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี84,399.62597.1099.3 %5.01,821.18336.2781.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี78,430.630.000.0 %0.01,099.820.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี27,191.980.000.0 %0.0857.670.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี66,232.890.000.0 %0.01,023.620.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี34,891.8018,417.0047.2 %5.01,023.622.8599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ73,859.800.000.0 %0.01,017.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน95,104.2037,581.3260.5 %5.01,025.302,469.32-140.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี27,478.9224,503.0010.8 %5.04,199.7835,039.85-734.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,629.90709.0073.0 %5.01,190.28191.3383.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,596.142,881.0037.3 %5.01,061.950.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,799.225,724.00-19.3 %0.01,668.47375.2777.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี0.001,388.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 40.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,299.870.000.0 %0.0858.830.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.50.00691.860.0 %0.5
รวม 650,205 219,183 0.00 % 60,850 29,558 0.00 %