จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,778.79972.0074.3 %5.0234.54105.9254.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,769.192,514.0033.3 %5.0437.3784.5180.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,660.41799.0078.2 %5.0538.8030.5394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 418,167.980.000.0 %0.04,479.27469.0589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 253,582.0832,840.0038.7 %5.02,575.51883.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 155,270.8335,000.0036.7 %5.03,475.281,174.2066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,524.250.000.0 %0.0333.3683.6074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 29,299.823,267.0064.9 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 17,721.971,684.0078.2 %5.0309.22114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,481.651,245.0072.2 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย0.000.000.0 %0.50.00107.350.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,874.342,675.006.9 %3.01,072.92760.0029.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,974.931,110.0062.7 %5.0386.67121.3168.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,990.520.000.0 %0.0317.700.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,458.210.000.0 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,752.751,000.0073.4 %5.0493.59950.00-92.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,238.551,075.0066.8 %5.0386.67240.8637.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,903.180.000.0 %0.0633.900.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,058.6514,508.00-105.5 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.00345.890.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,857.852,523.0034.6 %5.0520.48209.4359.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,637.125,573.0016.0 %5.01,225.47421.8965.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,585.937,219.0037.7 %5.0359.30602.45-67.7 %0.0
รจก.บางขวาง 0.00152,730.000.0 %0.50.00568.340.0 %0.5
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,935.74962.0067.2 %5.0272.57104.9861.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี5,078.501,866.0063.3 %5.0976.17460.2452.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,702.021,844.0050.2 %5.0500.77443.7711.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,951.4415,941.00-60.2 %0.01,584.68544.3565.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,543.571,713.0051.7 %5.0500.7976.0284.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,908.644,250.0013.4 %5.0542.65315.4041.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 169,313.9716,154.0076.7 %5.0339.29409.96-20.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 228,124.2518,632.0033.8 %5.0616.49261.0657.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)37,982.5318,578.0051.1 %5.01,411.64385.5372.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี0.005,697.000.0 %0.50.00250.080.0 %0.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี54,198.800.000.0 %0.0424.44728.75-71.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถาบันโรคทรวงอก0.00551,212.000.0 %0.50.001,112.790.0 %0.5
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ254,527.780.000.0 %0.0345.880.000.0 %0.0
สถาบันทันตกรรม0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0533.0988.1683.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี1,474.74583.0060.5 %5.0272.57224.8617.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี11,926.6835,000.00-193.5 %0.05,098.049,703.50-90.3 %0.0
รวม 358,718 226,945 0.00 % 32,232 20,240 0.00 %