จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,526.02569.0077.5 %5.0570.36173.6469.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,997.2718,074.7821.4 %5.081.18218.97-169.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,141.6010,822.40-6.7 %0.051.73100.53-94.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,190.961,440.0054.9 %5.0377.33129.5665.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,203.5213,648.0015.8 %5.03,061.461,083.5564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม4,635.27432.0090.7 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,666.66291.0092.1 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว652.3118.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,380.521,147.0073.8 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,783.68532.0085.9 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว3,763.46151.0096.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง5,660.10720.0087.3 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,753.809,574.70-9.4 %0.01,460.16723.3350.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน0.004,039.800.0 %0.50.00354.670.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,560.413,802.6016.6 %5.01,426.091,705.16-19.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,646.621,346.0049.1 %5.01,548.34274.1882.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,053.411,621.0060.0 %5.01,159.861,017.4512.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,971.70499.0087.4 %5.0779.530.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,858.99437.0084.7 %5.01,586.38570.0064.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,168.562,169.2058.0 %5.01,673.29789.9652.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,340.721,795.0058.6 %5.01,254.93182.7485.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ท่าอากาศยานเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,695.392,342.1236.6 %5.01,026.730.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,736.16381.0086.1 %5.0703.47363.6048.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,381.832,168.8535.9 %5.0568.33375.5433.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,651.670.000.0 %0.01,528.182,860.84-87.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,725.141,152.0069.1 %5.0969.69211.3878.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,455.622,502.0043.8 %5.014,680.91302.2997.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,430.491,898.7357.1 %5.01,254.96450.9664.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย0.001,729.000.0 %0.50.0059.420.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย0.001,583.000.0 %0.50.00373.750.0 %0.5
เรือนจำจังหวัดเลย36,494.4219,387.2246.9 %5.01,002.92647.2635.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,861.32404.0085.9 %5.01,489.81171.7488.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,403.21909.0073.3 %5.0836.58222.0273.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย720.12258.0064.2 %5.0684.45332.5051.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,150.163,978.5022.7 %5.0988.720.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,359.502,270.5032.4 %5.0912.650.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,444.101,759.9260.4 %5.0520.301,073.62-106.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 310,822.786,341.3441.4 %5.01,631.091,185.3027.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)135,807.146,537.7995.2 %5.0360.3776.8478.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย0.002,072.780.0 %0.50.00314.970.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย82,469.7034,055.1858.7 %5.0996.86675.2232.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย0.0011,515.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
โรงพยาบาลเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,576.032,531.6029.2 %5.0950.68378.9260.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 429,489 157,967 0.00 % 44,218 16,649 0.00 %