จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,911.890.000.0 %0.5503.61135.0973.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,875.100.000.0 %0.0145.920.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด45,400.680.000.0 %0.0118.030.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,509.080.000.0 %0.0450.760.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,115.131,970.0036.8 %5.0471.2651.5489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,830.016,020.0074.7 %5.03,375.04890.1573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด7,216.181,425.0080.3 %5.0250.4852.3479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย5,946.67370.0093.8 %5.0331.3067.5279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,425.75362.0091.8 %5.0235.050.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,605.210.000.0 %0.0177.250.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,426.80280.0093.7 %5.0123.8144.3764.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,700.72326.0091.2 %5.0346.0168.9480.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,569.46345.0092.4 %5.0349.7324.0293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,300.420.000.0 %0.0239.210.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,992.99134.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,516.70707.0084.3 %5.0254.3669.9372.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,121.5182.0098.0 %5.0161.0415.5390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,404.420.000.0 %0.0185.660.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ5,553.90670.0087.9 %5.0231.2869.7969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,304.750.000.0 %0.0290.870.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,345.980.000.0 %0.0265.620.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ360.070.000.0 %0.0211.120.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,386.785,267.80-20.1 %0.0998.031,443.50-44.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด621.240.000.0 %0.0250.480.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,541.60930.3063.4 %5.0320.59285.0011.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,583.010.000.0 %0.0524.390.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,651.43697.0073.7 %5.0517.16237.5054.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,467.811,562.0065.0 %5.0784.93766.152.4 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,431.111,523.0055.6 %5.0769.85575.4625.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,412.6656.0098.7 %5.0788.85342.3556.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,962.360.000.0 %0.01,563.380.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,225.655,667.72-154.7 %0.0585.43590.52-0.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,734.074,648.0018.9 %5.01,100.141,273.90-15.8 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,327.453,017.0030.3 %5.01,058.01100.5090.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)9,257.2822,659.38-144.8 %0.01,667.23641.5661.5 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด27,366.7155,047.00-101.1 %0.0116.330.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,431.700.000.0 %0.0857.380.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,059.330.000.0 %0.067.990.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,727.79527.0069.5 %5.043.4032.9824.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด0.00779.000.0 %0.50.0059.680.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,932.79433.0085.2 %5.0674.76316.4553.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,861.920.000.0 %0.0636.730.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,196.340.000.0 %0.02,852.400.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,270.090.000.0 %0.01,226.230.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,312.312,507.0073.1 %5.03,127.821,251.0860.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,953.400.000.0 %0.01,128.230.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,497.070.000.0 %0.01,055.08387.6063.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,782.223,312.0012.4 %5.0960.011,168.50-21.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,917.970.000.0 %0.0704.060.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,025.804,842.583.6 %1.51,359.311,026.1224.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,591.233,450.003.9 %1.5541.9835.0593.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,018.6710,234.00-2.1 %0.0274.89466.29-69.6 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,734.090.000.0 %0.0386.580.000.0 %0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,091.8228,482.3744.3 %5.0997.6189.9191.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด611.57443.0027.6 %5.0238.96178.9925.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,077.651,256.0059.2 %5.0750.83436.7341.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,124.152,257.0027.8 %5.0693.78282.9859.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,758.935,736.48-20.5 %0.01,169.18254.2978.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,163.611,669.0059.9 %5.01,074.10342.7868.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,148.100.000.0 %0.0919.600.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 182,248.110.000.0 %0.01,159.380.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 212,131.370.000.0 %0.01,170.730.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,744.910.000.0 %0.01,445.890.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,692.9410,356.26-180.4 %0.02,272.66490.5178.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,185.240.000.0 %0.0188.520.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,309.554,974.00-115.4 %0.0173.30730.11-321.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด141,599.6662,233.0056.1 %5.01,567.262,922.43-86.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด137,482.060.000.0 %0.0876.940.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,733.170.000.0 %0.01,133.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,029.018,228.0064.3 %5.0905.30420.6153.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,049.620.000.0 %0.0808.560.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง189,315.020.000.0 %0.0916.670.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด85,974.130.000.0 %0.0760.180.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,826.320.000.0 %0.02,007.200.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,251.991,310.0059.7 %5.0731.80449.9138.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,228.68312.2490.3 %5.0655.75139.5578.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด46,744.751,000.0097.9 %5.08,233.830.000.0 %0.0
รวม 467,130 265,660 0.00 % 33,182 18,826 0.00 %