จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,597.88430.0083.4 %5.0569.75141.2575.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร11,437.324,964.0056.6 %5.0155.87235.73-51.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,339.678,768.00-38.3 %0.0110.0879.7027.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,301.481,041.0068.5 %5.0854.99111.9186.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,166.74390.0087.7 %5.0471.1733.9992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,956.1312,376.0027.0 %5.02,794.621,649.4741.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า416.970.000.0 %0.0347.5416.1795.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,321.96912.0082.9 %5.0320.24100.8968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,955.410.000.0 %0.0373.84123.7066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,961.15585.0085.2 %5.0336.1342.1387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,059.76506.0087.5 %5.0299.7576.7274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,915.800.000.0 %0.0414.6074.4282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,416.454.0099.9 %5.0160.9915.8990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,888.940.000.0 %0.0348.1615.4995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,892.62260.0093.3 %5.0271.3279.6470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง0.000.000.0 %0.50.0085.170.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว567.640.000.0 %0.0379.2356.5685.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,275.860.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,506.842,461.8729.8 %5.0931.03958.08-2.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,854.591,751.0054.6 %5.01,083.18746.5631.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,138.5324.0099.2 %5.0797.94364.5354.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,253.10597.0081.6 %5.0639.94539.6915.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร0.002,448.000.0 %0.50.003,766.010.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,494.381,958.0044.0 %5.0663.38410.4038.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,173.883,231.0037.6 %5.01,653.681,803.50-9.1 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,325.961,985.4154.1 %5.01,198.26162.5386.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ท่าอากาศยานสกลนคร48,037.6058,029.20-20.8 %0.0520.62587.00-12.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,379.8414,556.66-55.2 %0.03,625.777,141.35-97.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,575.621,537.0076.6 %5.0836.70176.7078.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,962.946,946.00-40.0 %0.089.21235.69-164.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,496.83752.0049.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร4,312.17552.0087.2 %5.01,058.160.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,867.79319.0088.9 %5.0683.84494.0027.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,324.812,790.0016.1 %5.0874.00564.5135.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,862.18765.0080.2 %5.0689.76450.1134.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,863.708,426.00-73.2 %0.01,007.850.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,784.6112,321.2216.7 %5.02,863.254,643.40-62.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,660.751,165.0089.1 %5.0797.92472.0440.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,634.622,806.8022.8 %5.01,007.12471.4853.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,551.911,351.6675.7 %5.01,368.40295.7278.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,702.901,499.0086.0 %5.0816.95579.2429.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,707.74425.0084.3 %5.0569.75626.85-10.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,588.543,501.4623.7 %5.0912.02602.1434.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร37.383,160.06-8,353.9 %0.0398.60481.56-20.8 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,689.882,760.0025.2 %5.01,595.44158.8290.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,793.267,464.02-316.2 %0.0703.59421.8040.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,127.8612,336.0048.9 %5.01,517.20969.8236.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 223,764.3570,560.08-196.9 %0.02,636.390.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 30.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2358,065.405,080.0091.3 %5.02,395.98451.4181.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร0.002,564.200.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร28,602.000.000.0 %0.0940.500.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน136,109.7327,400.0179.9 %5.01,159.171,458.72-25.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร0.0014,748.390.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,459.612,055.0040.6 %5.0931.05608.1034.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร912.01945.63-3.7 %0.0803.52423.1347.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร0.009,432.140.0 %0.50.004,515.510.0 %0.5
รวม 486,435 288,588 0.00 % 40,995 29,672 0.00 %