จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,371.471,382.0059.0 %5.0439.0774.9782.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,365.557,476.5173.6 %5.081.05334.67-312.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร0.001,816.000.0 %0.50.00153.720.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,735.171,650.0055.8 %5.0686.2753.5792.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร16,281.7715,728.003.4 %1.52,264.58622.2572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร7,101.661.00100.0 %5.0394.94125.4468.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,168.48340.0091.8 %5.0226.2076.3766.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,105.26255.0093.8 %5.0232.8369.2970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี6,103.41340.0094.4 %5.0314.7468.2478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง0.00165.000.0 %0.50.0068.110.0 %0.5
ด่านศุลกากรมุกดาหาร21,510.0538,433.47-78.7 %0.01,670.84471.2271.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร0.002,957.000.0 %0.50.00960.450.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,249.641,675.0060.6 %5.01,009.55383.5362.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร0.002,362.000.0 %0.50.00604.670.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,972.05767.0074.2 %5.0553.16135.7275.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 0.001,760.000.0 %0.50.00217.090.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร0.006,543.500.0 %0.50.00360.390.0 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,157.830.000.0 %0.0629.20445.2229.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,541.68697.0054.8 %5.049.912.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,274.46494.0084.9 %5.0686.2766.4990.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,450.1022,177.70-306.9 %0.01,313.801,706.17-29.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร0.002,356.000.0 %0.50.00470.100.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.50.00324.260.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,383.04645.0053.4 %5.0713.21598.5016.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.00417.050.0 %0.5
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,350.631,890.0043.6 %5.0705.25322.0554.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,861.46695.0082.0 %5.0895.43531.6340.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร0.001,686.000.0 %0.50.0060.720.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร0.001,642.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.00433.160.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร0.00744.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สปส.จ.มุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร0.00715.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,596.3410,210.82-6.4 %0.03,065.78504.9583.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,881.012,135.0082.0 %5.01,346.82270.8179.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร25,849.819,167.7664.5 %5.01,671.91538.9667.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,990.460.000.0 %0.0329.870.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร124,738.510.000.0 %0.0760.31307.0059.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,292.18702.0078.7 %5.0458.09167.2163.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.50.002,345.000.0 %0.5
รวม 171,445 116,862 0.00 % 20,169 7,877 0.00 %