จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,744.833,403.0028.3 %5.0922.05219.3576.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,416.560.000.0 %0.0503.7079.2584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 118,054.3718,198.44-0.8 %0.02,594.30659.1974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 237,349.5838,293.35-2.5 %0.04,832.101,272.9873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,131.072,406.0060.8 %5.0418.411,406.00-236.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว0.002,012.000.0 %0.50.00114.380.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,583.511,467.0073.7 %5.0204.47116.5643.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 19,000.446,757.6524.9 %5.0406.2195.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 26,230.462,079.0066.6 %5.0277.8447.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,866.632,741.8053.3 %5.0410.19114.0072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,312.001,713.0072.9 %5.0398.69114.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,280.54618.0088.3 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,208.197,534.27-44.7 %0.0901.90552.8838.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,110.882,626.0048.6 %5.0865.01865.64-0.1 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,055.133,044.5549.7 %5.0919.64633.4631.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,028.291,082.0073.1 %5.0503.65529.04-5.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,476.464,349.282.8 %1.0845.99492.2741.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,602.916,392.0056.2 %5.01,883.981,092.6942.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,093.402,381.00-13.7 %0.0369.68597.09-61.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,374.735,683.44-5.7 %0.0975.41823.1215.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,977.471,893.0052.4 %5.0678.32589.5913.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,914.660.000.0 %0.01,188.270.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,415.154,230.5042.9 %5.02,229.87204.4490.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,361.483,509.0019.5 %5.0807.96347.6557.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,000.901,207.0069.8 %5.0731.8934.2095.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,798.220.000.0 %0.0480.990.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,096.535,608.98-36.9 %0.0731.89144.0680.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,999.080.000.0 %0.01,485.790.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,612.3811,264.0017.3 %5.01,342.461,238.807.7 %3.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,574.69322.0097.2 %5.0522.67269.8048.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี0.002,500.000.0 %0.50.00285.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,261.540.000.0 %0.0750.91301.0459.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,160.042,127.3158.8 %5.0693.81421.3239.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี0.004,679.000.0 %0.50.0042.160.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,463.637,548.0047.8 %5.0575.69525.358.7 %4.0
รจจ.ปทุมธานี 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 137,315.1194,578.1531.1 %5.01,217.87787.4135.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี20,157.5315,766.7621.8 %5.0384.53493.90-28.4 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง0.0037,309.010.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี0.007,120.620.0 %0.50.00487.490.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,303.950.000.0 %0.02,291.210.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,547.690.000.0 %0.0385.13175.0654.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 157,531.4415,004.0073.9 %5.0696.33369.2747.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)44,446.500.000.0 %0.01,778.880.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.00295.240.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0.0093,172.000.0 %0.50.00926.250.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี0.00156,140.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,073.782,853.8029.9 %5.0731.89369.7049.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,575.56570.0077.9 %5.0313.54181.0142.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 441,819 277,252 0.00 % 31,245 16,239 0.00 %