จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,693.8411,270.0042.8 %5.064.61128.93-99.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,859.590.000.0 %0.057.710.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,169.421,298.0059.0 %5.0740.56131.7482.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,348.921,461.0056.4 %5.0797.6152.4193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง15,191.1410,589.0030.3 %5.03,402.80810.3576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง6,939.772,655.0061.7 %5.0362.2446.5587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,705.69840.0085.3 %5.0335.0033.6390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,909.69549.0090.7 %5.0273.0634.9487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,979.02588.0088.2 %5.0223.14110.4250.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,653.53458.0090.2 %5.0260.4634.8786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,288.45654.0084.7 %5.0484.4569.0985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ4,024.27190.0095.3 %5.0239.553.4398.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว0.00687.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,108.78286.0093.0 %5.0240.7361.3174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,155.56331.0092.0 %5.0450.0712.9397.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,717.89369.0090.1 %5.0478.7583.6982.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,148.945,142.3428.1 %5.01,615.302,372.15-46.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,499.872,376.0047.2 %5.01,253.99713.5643.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักชลประทานที่ 214,299.3417,846.00-24.8 %0.05,340.473,233.3539.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,809.46798.0071.6 %5.0607.45572.695.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,356.38988.0084.5 %5.01,577.251,673.90-6.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,549.242,974.00-16.7 %0.0548.231,401.25-155.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,963.431,445.0075.8 %5.01,824.47609.4066.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,857.211,386.0064.1 %5.0987.77223.2577.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,867.6910,975.00-23.8 %0.01,900.54266.0086.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง3,520.0099,605.00-2,729.7 %0.04.18147.00-3,416.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,579.342,676.0041.6 %5.01,215.96719.1540.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,959.105,228.03-32.1 %0.01,522.6676.0095.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง11,229.9510,705.004.7 %2.04,434.737,033.30-58.6 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,794.682,839.4040.8 %5.02,142.5434.7398.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,192.191,989.0037.7 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,340.20501.0085.0 %5.0854.6670.3091.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,228.97668.0079.3 %5.0721.55529.5626.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,171.554,695.0023.9 %5.01,852.11477.5574.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,498.572,404.0031.3 %5.0778.59147.4381.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,735.359,951.68-73.5 %0.01,180.00128.1789.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง0.007,932.000.0 %0.50.00184.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,252.222,507.0041.0 %5.01,139.900.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง0.002,582.000.0 %0.50.00336.970.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,159.722,021.7467.2 %5.01,425.14464.2867.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,252.063,277.0022.9 %5.01,063.8374.9693.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,590.906,032.0078.1 %5.0620.97304.0051.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,587.250.000.0 %0.0505.730.000.0 %0.0
รจก.ลำปาง 135,339.1442,937.9068.3 %5.01,263.581.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,019.05847.0071.9 %5.0345.67340.101.6 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,907.252,068.0047.1 %5.0567.27422.1125.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง20,726.8020,866.00-0.7 %0.01,503.04703.0053.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,177.001,359.0057.2 %5.0740.54286.6161.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,151.742,750.0033.8 %5.01,025.80332.2567.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,285.863,659.0014.6 %5.01,044.82949.149.2 %4.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ0.007,113.000.0 %0.50.0072.750.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 137,731.8918,763.0050.3 %5.01,703.80789.9253.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 263,729.898,016.0087.4 %5.0682.501,412.78-107.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 30.008,271.490.0 %0.50.00654.790.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง353.270.000.0 %0.0302.84191.4236.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง0.0027,493.010.0 %0.50.00677.350.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเถิน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง8,204.1717,386.00-111.9 %0.02,261.821,779.7021.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 0.004,624.000.0 %0.50.00459.120.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,202.611,155.0063.9 %5.0702.53207.5470.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,199.187,319.7573.1 %5.07,123.029,264.68-30.1 %0.0
รวม 552,897 258,090 0.00 % 62,317 39,424 0.00 %