จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,724.75968.0064.5 %5.0474.17109.5976.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์11,675.137,268.8037.7 %5.073.840.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,591.323,163.0011.9 %5.0702.37155.7277.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์0.005,679.340.0 %0.50.00147.360.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,145.73547.0086.8 %5.0305.8361.4079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,423.46688.0084.4 %5.0182.4720.2588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,040.87527.0087.0 %5.0293.8361.7079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,966.51205.0095.9 %5.0264.40103.4360.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า0.00467.000.0 %0.50.00103.950.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,286.202,093.0051.2 %5.01,063.67493.1153.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,407.981,303.0061.8 %5.0740.40548.3925.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,619.801,031.0060.6 %5.0436.14424.282.7 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,322.502,277.0064.0 %5.0798.761,101.43-37.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,357.482,814.0016.2 %5.0529.00476.909.8 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,725.473,591.0053.5 %5.02,413.801,245.3548.4 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,941.142,653.6466.6 %5.01,107.79247.0077.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,985.516,953.7646.4 %5.01,835.281,467.7520.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,459.182,290.006.9 %3.0455.14665.00-46.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,806.30365.0079.8 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,354.151,263.0062.3 %5.0825.0026.2996.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,110.72252.0091.9 %5.0626.31342.0045.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,166.503,670.0072.1 %5.01,272.83601.8152.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,006.385,022.0028.3 %5.01,101.71487.3655.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,978.599,769.0030.1 %5.01,577.1198.2993.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,930.182,331.0040.7 %5.0930.56436.5653.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,604.202,340.0058.2 %5.01,253.83504.1159.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,967.111,080.0072.8 %5.0930.54281.2769.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,941.610.000.0 %0.0270.410.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,806.132,240.0081.0 %5.0778.44454.3441.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 40,035.6624,326.8739.2 %5.0867.94206.3076.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์0.00891.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์7,127.862,206.0069.1 %5.0854.500.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,942.751,419.0051.8 %5.0588.28238.8459.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,600.626,364.7316.3 %5.0987.61367.8862.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์14,452.193,498.0075.8 %5.0359.01362.93-1.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1140,266.9119,369.9186.2 %5.01,394.89389.6072.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 265,203.788,107.6987.6 %5.01,883.32579.3369.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,765.315,030.86-185.0 %0.0255.02120.3352.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์64,717.000.000.0 %0.01,319.20735.5444.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์107,680.1920,055.0081.4 %5.0888.380.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์299,846.0918,633.4893.8 %5.0736.59543.2026.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย21,361.130.000.0 %0.0773.400.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,224.79664.0079.4 %5.0626.31205.5867.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์45,132.0412,709.0071.8 %5.06,119.834,010.5934.5 %5.0
รวม 889,682 189,090 0.00 % 36,173 18,177 0.00 %