จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,761.96412.0085.1 %5.0442.9633.6992.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่11,092.373,076.4072.3 %5.061.68146.12-136.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่14,259.7113,303.486.7 %3.093.4569.2225.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,249.061,345.0058.6 %5.0431.88153.6364.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,340.42547.0083.6 %5.0709.1872.8689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่18,938.2511,931.9937.0 %5.01,983.26461.7076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่5,001.451,379.0072.4 %5.0288.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,413.23684.0084.5 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,269.25475.0088.9 %5.0222.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง7,331.73658.0091.0 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,193.36437.0089.6 %5.0351.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,881.30501.0089.7 %5.0232.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,992.870.000.0 %0.0510.460.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่0.00237.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,398.784,528.4063.5 %5.01,013.452,042.50-101.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่0.001,990.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,733.523,214.13-17.6 %0.0519.01449.3513.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,424.281,342.4584.1 %5.01,132.622,741.88-142.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่24.332,657.00-10,820.7 %0.0138.49610.87-341.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่119,763.572,131.0098.2 %5.04,610.521,131.1175.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,571.626,265.3750.2 %5.01,393.75684.6150.9 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่0.0021,109.400.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)0.0020,116.420.0 %0.50.006,077.150.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,657.723,428.506.3 %3.0605.94657.48-8.5 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,951.7016,718.00-39.9 %0.03,864.880.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,267.02204.0093.8 %5.070.9969.841.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,074.28593.0080.7 %5.0728.210.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,148.33328.0089.6 %5.0595.09286.9051.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,905.021,976.2949.4 %5.0842.3020.9597.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,375.9214,238.00-6.4 %0.01,393.761,077.1522.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่4,717.811,057.0077.6 %5.0861.31135.1284.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,723.497,183.567.0 %3.52,317.90141.3093.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่0.00891.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,288.862,453.0042.8 %5.0842.280.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,241.671,015.0080.6 %5.0809.35542.7332.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,309.972,955.0031.4 %5.0975.41349.4164.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่0.002,557.000.0 %0.50.0059.000.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,658.771,991.0082.9 %5.0823.29396.0051.9 %5.0
รจจ.แพร่ 36,654.5519,231.3347.5 %5.0860.01307.5464.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่0.00625.000.0 %0.50.00269.350.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,483.64942.0073.0 %5.0531.900.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,530.041,019.0071.1 %5.0557.06226.1159.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่13,262.407,184.3045.8 %5.01,279.66622.2551.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 238,711.714,063.0089.5 %5.01,571.90815.1548.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคแพร่105,126.8551,933.0050.6 %5.01,555.59647.7758.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่117,899.9120,152.0082.9 %5.0861.53343.4260.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่33,795.0610,957.0167.6 %5.0790.370.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง0.008,102.010.0 %0.50.00623.960.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสอง35,662.837,037.0080.3 %5.0754.79421.1544.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,639.753,258.0079.2 %5.01,876.601,652.6911.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,706.3818,917.30-410.4 %0.0842.31441.8547.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,689.56618.0092.0 %5.0261.89336.25-28.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่41,135.8015,792.0061.6 %5.04,203.756,813.46-62.1 %0.0
รวม 776,243 267,476 0.00 % 37,968 24,297 0.00 %