จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน13,056.6421,578.86-65.3 %0.086.6139.5954.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,369.090.000.0 %0.0796.910.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน19,784.7011,704.0140.8 %5.02,564.13475.3881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,382.99270.0095.8 %5.0432.50105.9075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,457.35142.0095.9 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน6,718.941,030.0084.7 %5.0318.9886.9172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา11,822.26724.0093.9 %5.0392.6969.5882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย0.00222.000.0 %0.50.0084.900.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น424.30332.0021.8 %5.0360.58103.5971.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,460.76329.0090.5 %5.0269.3561.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง0.00245.000.0 %0.50.0062.410.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา0.00513.000.0 %0.50.0068.500.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,252.71246.0094.2 %5.0375.1385.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,269.36364.0091.5 %5.0336.88114.7865.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.003,754.480.0 %0.50.001,678.210.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,929.211,932.00-0.1 %0.0733.750.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,350.601,221.0063.6 %5.0834.94350.2958.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,864.58996.0065.2 %5.0644.78856.18-32.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,047.501,568.0074.1 %5.01,467.550.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,864.982,496.6057.4 %5.01,657.711,879.47-13.4 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,508.001,492.4657.5 %5.01,509.00959.4836.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ท่าอากาศยานน่านนคร0.0079,699.020.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,163.971,842.0064.3 %5.01,329.36414.2668.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,130.951,003.0052.9 %5.076.8883.41-8.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,527.75740.0079.0 %5.0911.0162.4393.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน0.00649.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,617.021,091.0069.8 %5.0949.82259.9272.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,417.823,581.6762.0 %5.02,907.67155.7694.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,850.790.000.0 %0.0968.060.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,159.886,503.00-105.8 %0.0840.3486.9189.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน0.001,237.570.0 %0.50.00139.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,212.180.000.0 %0.0910.990.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,022.041,237.0069.2 %5.01,063.13510.4852.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,976.951,156.0061.2 %5.0663.8050.0292.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,311.971,354.0088.0 %5.01,043.16487.3153.3 %5.0
รจจ.น่าน 24,478.3016,946.8530.8 %5.0847.471,051.37-24.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน7,371.440.000.0 %0.0964.290.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,869.63521.0081.8 %5.0222.66261.25-17.3 %0.0
สปส.จ.น่าน5,648.154,644.7717.8 %5.01,253.27250.3880.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.002,098.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,913.84495.0083.0 %5.01,199.06499.0858.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,003.294,918.701.7 %0.51,006.09258.1774.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.0016,719.450.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.005,392.000.0 %0.50.00590.790.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคน่าน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,254.720.000.0 %0.01,047.380.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา51,472.040.000.0 %0.0839.690.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน0.0011,665.780.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.001,718.000.0 %0.50.00268.630.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 0.0014,397.000.0 %0.50.001,300.570.0 %0.5
รวม 183,436 92,460 0.00 % 24,591 9,700 0.00 %