จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,547.840.000.0 %0.0445.430.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา0.004,448.000.0 %0.50.00109.170.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,235.281,106.9065.8 %5.0673.620.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา12,775.896,370.0050.1 %5.01,871.62681.6663.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา5,173.421,221.0076.4 %5.0366.72119.9467.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,747.14708.0085.1 %5.0402.07100.0375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,199.80602.0085.7 %5.0249.8768.5672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,893.63384.0090.1 %5.0295.24102.4165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง5,095.81313.0093.9 %5.0448.53102.5377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,922.17358.0090.9 %5.0188.5986.5454.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,957.56117.0097.0 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,861.55295.0092.4 %5.0479.0585.8182.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,380.410.000.0 %0.01,206.070.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,301.95975.0077.3 %5.01,111.50785.2929.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,056.850.000.0 %0.0654.600.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,720.611,081.0060.3 %5.0521.49289.3544.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,376.210.000.0 %0.0863.77960.63-11.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,266.980.000.0 %0.0572.020.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,920.140.000.0 %0.01,434.260.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,902.160.000.0 %0.0996.89402.0159.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา8,174.440.000.0 %0.01,187.050.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,283.743,681.8014.1 %5.01,145.27438.6961.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,585.38683.0056.9 %5.057.7653.367.6 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,591.16437.0087.8 %5.0882.7924.2197.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา1,666.530.000.0 %0.0616.570.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,644.091,060.5170.9 %5.0844.76169.1080.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,812.710.000.0 %0.01,377.210.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,173.680.000.0 %0.01,110.990.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,299.820.000.0 %0.0749.680.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,296.406,901.22-9.6 %0.01,282.1372.1694.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,093.69448.0085.5 %5.0404.32219.8245.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,850.151,908.2050.4 %5.0958.860.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,442.73820.0076.2 %5.0692.63347.4249.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,886.421,422.0063.4 %5.0863.7779.8390.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,910.261,652.0043.2 %5.0533.2474.8986.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,257.521,646.0085.4 %5.0677.05439.9235.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา28,937.040.000.0 %0.0762.140.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,602.600.000.0 %0.0559.520.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,149.910.000.0 %0.0673.620.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,884.60407.0085.9 %5.0578.54345.2740.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,705.184,028.4914.4 %5.01,187.05809.8631.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,727.231,512.0059.4 %5.0825.75156.6981.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา0.002,235.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 118,490.239,126.8550.6 %5.01,193.82462.3861.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา30,118.8530,118.000.0 %0.5892.75247.0072.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,242.831,131.0065.1 %5.0730.67253.7365.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,668.17504.0081.1 %5.0483.46297.6538.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 171,563 81,018 0.00 % 21,557 8,357 0.00 %