จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,761.34568.0079.4 %5.01,618.01169.6289.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,413.1019,874.00-2.4 %0.077.53205.64-165.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.0012,810.330.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,082.563,005.0026.4 %5.01,067.03248.3376.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย0.001,260.000.0 %0.50.00116.850.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,698.172,630.1044.0 %5.0389.03145.8662.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน0.001,240.000.0 %0.50.0076.480.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย5,715.90938.0083.6 %5.0399.8990.6677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,773.470.000.0 %0.0571.020.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย148.55278.00-87.1 %0.0344.9878.5777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,600.79755.0079.0 %5.0393.2580.2379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,581.28594.0083.4 %5.0263.4353.5879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย789.14133.6883.1 %5.0280.2879.2171.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล0.00288.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.00140.000.0 %0.50.0015.300.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว5,221.15308.0094.1 %5.0177.1172.9358.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย0.0035,654.800.0 %0.50.00564.060.0 %0.5
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ด่านศุลกากรเชียงของ2,631.8921,485.70-716.4 %0.01,227.70366.1370.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย0.001,645.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,456.701,441.0058.3 %5.0914.900.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย41.441,660.97-3,908.1 %0.0415.992,180.78-424.2 %0.0
ส.ป.ก. เชียงราย0.002,368.440.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)0.0011,290.990.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,496.32395.0095.8 %5.0477.5365.1186.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,854.182,381.0038.2 %5.01,105.07504.8954.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,556.167,015.1860.0 %5.03,149.31159.3694.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.001,943.000.0 %0.50.00547.010.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,455.132,343.3068.6 %5.01,806.52395.5978.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,262.083,091.525.2 %2.5857.8643.7094.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,223.717,192.0045.6 %5.0555.60475.0014.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย4,612.33579.6087.4 %5.0591.63397.9532.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย0.009,495.100.0 %0.50.00669.280.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,293.271,150.0065.1 %5.0800.80452.5843.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,528.138,011.26-22.7 %0.01,675.55578.6765.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 228,212.998,680.2069.2 %5.01,695.251,355.7520.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,419.8511,350.560.6 %0.51,336.881,531.53-14.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 442,438.109,065.4578.6 %5.01,558.432,073.20-33.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)0.003,497.000.0 %0.50.00743.510.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย0.0011,880.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย0.000.000.0 %0.50.001,417.830.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย20,542.649,662.0053.0 %5.0831.981,043.10-25.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.006,264.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.0012,791.610.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,325.994,785.00-43.9 %0.0914.90844.257.7 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,933.49658.5577.6 %5.0743.76387.9447.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 46,746.8210,295.4778.0 %5.04,880.414,015.5317.7 %5.0
รวม 280,853 138,389 0.00 % 28,875 15,836 0.00 %