จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,456.81784.0077.3 %5.0206.94227.34-9.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,231.454,126.9959.7 %5.070.360.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,109.5112,079.350.2 %0.584.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์0.0014,428.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,562.321,230.0065.5 %5.0748.3517.9697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก0.00798.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์0.002,078.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,575.301,374.0061.6 %5.0370.1448.7086.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,494.891,236.0064.6 %5.0381.130.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์0.002,737.000.0 %0.50.001,469.240.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 90.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,455.743,907.8228.4 %5.01,492.931,398.976.3 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,044.914,636.008.1 %4.0987.36197.0580.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,267.330.000.0 %0.01,775.21319.8982.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,862.777,522.624.3 %2.02,635.00555.7578.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์4,093.433,405.7916.8 %5.0919.480.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)92,547.257,252.0092.2 %5.04,619.900.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)14,729.8211,406.3522.6 %5.05,079.430.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,974.871,225.0069.2 %5.0772.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,032.583,931.302.5 %1.0957.52457.7052.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.002,503.550.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,752.924,921.0061.4 %5.03,890.83347.0691.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,338.3615,328.54-83.8 %0.01,597.71174.1889.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์0.001,441.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,836.370.000.0 %0.0995.540.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.003,141.000.0 %0.50.00565.400.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,226.794,348.0016.8 %5.01,261.78944.4525.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์429,434.2824,713.7994.2 %5.0901.32869.583.5 %1.5
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รจก.นครสวรรค์ 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ทสป.หนองน้ำขุ่น 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,031.37979.0067.7 %5.0367.92161.0356.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์6,785.824,000.0041.1 %5.0938.5110,782.50-1,048.9 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,625.392,223.0038.7 %5.01,207.38304.2374.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,645.558,620.02-136.5 %0.01,381.39824.4040.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,757.853,128.5816.7 %5.0862.43162.5781.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,920.205,146.50-31.3 %0.0430.040.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์61,361.166,745.5089.0 %5.01,204.76361.3170.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 220,277.5665,505.21-223.0 %0.01,477.461,294.8512.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,390.060.000.0 %0.0273.400.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์52,065.690.000.0 %0.01,128.161,138.42-0.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์82,111.180.000.0 %0.0865.450.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย35,309.050.000.0 %0.0823.130.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์0.0022,056.420.0 %0.50.002,510.310.0 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,360.201,667.0050.4 %5.0838.46352.8557.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,187.543,892.007.1 %3.5995.55743.0625.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์45,778.1942,365.017.5 %3.54,869.741,885.6161.3 %5.0
รวม 789,655 257,700 0.00 % 32,954 23,571 0.00 %