จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,783.59763.0072.6 %5.0510.42110.3578.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร0.000.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,383.812,257.0033.3 %5.0738.63164.6277.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร9,701.9612,528.00-29.1 %0.01,936.63919.6052.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,008.031,058.0073.6 %5.0410.4647.8488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,535.53451.0090.1 %5.0253.3131.4487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,422.05877.0080.2 %5.0303.05138.4654.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,276.84914.0078.6 %5.0268.9587.2867.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,789.007,153.74-49.4 %0.01,271.071,268.880.2 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานชลประทานที่ 435,253.390.000.0 %0.06,784.403,647.0546.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร0.002,371.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร6,006.890.000.0 %0.01,575.320.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,928.994,110.0916.6 %5.01,290.09827.8535.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,166.61419.0080.7 %5.068.9231.9453.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,715.49649.0082.5 %5.0871.7487.9389.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร0.00751.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,999.030.000.0 %0.0833.710.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,873.3422,271.34-32.0 %0.02,088.76515.0375.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,584.610.000.0 %0.0814.700.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,313.790.000.0 %0.01,042.880.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,391.111,423.9267.6 %5.01,118.94550.0850.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,850.692,923.0057.3 %5.0719.6148.3593.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,907.052,585.0078.3 %5.0795.67446.3543.9 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,770.021,208.0056.4 %5.0548.4762.0488.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,750.142,120.0043.5 %5.0814.69155.6580.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,138.01980.0068.8 %5.0605.51427.0729.5 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร0.005,031.360.0 %0.50.00531.360.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 123,205.240.000.0 %0.01,638.850.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,247.9514,464.00-9.2 %0.01,773.391,127.2136.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)25,492.9611,921.2053.2 %5.02,814.241,617.1442.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,315.610.000.0 %0.0814.650.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,544.8617,684.359.5 %4.51,876.351,844.111.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 20.004,247.830.0 %0.50.00832.250.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,973.041,187.0060.1 %5.0586.50111.7380.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร0.008,096.230.0 %0.50.001,781.250.0 %0.5
รวม 159,651 109,948 0.00 % 28,450 14,268 0.00 %