จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,928.83548.0081.3 %5.0379.341.8599.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,645.316,636.63-17.6 %0.0911.83140.9884.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,494.542,334.0033.2 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,396.771,990.0041.4 %5.0550.4434.2093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา121,170.670.000.0 %0.02,736.400.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา228,030.4618,291.1734.7 %5.04,304.08884.0179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย7,505.282,769.0063.1 %5.0321.8955.4182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา0.003,002.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ0.00646.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,207.11255.0093.9 %5.0186.6554.3770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง6,092.51555.0090.9 %5.0222.2883.0762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,289.38322.0092.5 %5.0259.4283.5467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,254.84448.0089.5 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,641.62916.0080.3 %5.0148.7870.1852.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,453.461.00100.0 %5.0250.6941.5383.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,609.05779.0083.1 %5.0193.3953.1772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,528.77425.0090.6 %5.0173.0243.6874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,479.457,600.35-69.7 %0.0947.99829.6112.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 20.003,764.000.0 %0.50.001,208.400.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,397.102,259.0033.5 %5.0550.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,662.622,211.0052.6 %5.0892.77368.9858.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,441.802,102.0038.9 %5.0569.460.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,010.581,555.0061.2 %5.0855.77779.019.0 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,301.421,463.0055.7 %5.0474.42304.3735.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,475.163,360.0038.6 %5.01,327.64815.3438.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,604.0112,213.00-27.2 %0.01,991.3112,148.46-510.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,381.772,999.8211.3 %5.01,216.001,138.496.4 %3.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา4,047.181,907.0052.9 %5.0797.69281.1064.8 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒0.000.000.0 %0.50.00171.950.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,301.843,431.0020.2 %5.0873.74543.4337.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,831.031,318.0065.6 %5.0711.0279.4188.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,936.182,053.5047.8 %5.0524.010.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.003,721.000.0 %0.50.00141.630.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,650.672,944.0047.9 %5.01,330.14342.2874.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,952.376,127.00-2.9 %0.01,044.901,159.31-10.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,554.283,690.0043.7 %5.01,063.880.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,272.173,509.0071.4 %5.0702.60740.08-5.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.005,798.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,647.461,993.6364.7 %5.01,254.04586.8253.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,458.855,886.0030.4 %5.0376.89370.681.6 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,440.8910,943.004.4 %2.0445.52326.7826.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 0.0061,363.880.0 %0.50.00591.690.0 %0.5
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 79,936.330.000.0 %0.01,171.320.000.0 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 45,302.4933,563.6925.9 %5.0596.791.8599.7 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 34,827.3326,203.9924.8 %5.0607.29138.0077.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,166.29993.0068.6 %5.0263.48156.5740.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00369.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,874.175,824.2078.3 %5.01,333.92944.5129.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑0.0020,020.180.0 %0.50.00868.140.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.002,312.850.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา11,156.124,681.6458.0 %5.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,872.740.000.0 %0.0592.140.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0.0016,636.000.0 %0.50.001,220.390.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38,904.280.000.0 %0.02,562.620.000.0 %0.0
รวม 323,251 187,102 0.00 % 28,554 24,279 0.00 %