จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,150.600.000.0 %0.0520.460.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,832.100.000.0 %0.039.730.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย0.001,772.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,386.7611,595.0029.2 %5.01,984.70851.7857.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,418.301,908.0064.8 %5.0250.2061.4275.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก6,474.791,327.0079.5 %5.0328.1464.4380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,836.62824.0083.0 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,492.10889.0080.2 %5.0468.5176.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,905.65809.0083.5 %5.0296.00106.4064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,456.83935.0079.0 %5.0239.6071.2570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,245.08357.0091.6 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,327.22726.0083.2 %5.0289.79104.5063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,414.28581.0086.8 %5.0345.9459.7282.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย8,125.970.000.0 %0.01,376.190.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,342.500.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย0.002,072.000.0 %0.50.00697.870.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,524.591,447.0058.9 %5.0748.66396.5747.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,244.28591.0081.8 %5.0634.56344.1645.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย0.002,861.840.0 %0.50.001,338.080.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,241.083,234.0023.7 %5.01,128.98894.4020.8 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย0.002,620.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,631.520.000.0 %0.01,186.030.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,714.280.000.0 %0.0801.130.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย2,619.11152.0094.2 %5.065.8851.3022.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,513.77814.0076.8 %5.0418.3551.2287.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,729.18352.0087.1 %5.0577.52461.0120.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,679.470.000.0 %0.0470.660.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย0.006,095.000.0 %0.50.00410.020.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย6,620.502,229.0066.3 %5.0504.16384.1823.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,074.0017,246.01-239.9 %0.01,090.94130.1588.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.00572.520.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,782.281,738.0063.7 %5.0564.81312.8444.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,195.931,955.0038.8 %5.0325.0998.9069.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,756.571,790.0084.8 %5.0729.64351.2351.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย29,489.3823,580.2820.0 %5.0695.90562.4019.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,273.144,958.12-16.0 %0.0767.68341.9255.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,202.361,246.5061.1 %5.0615.54441.7528.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,307.904,176.00-26.2 %0.0653.58230.3364.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,514.933,989.7027.7 %5.01,674.631,272.9524.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,477.100.000.0 %0.0729.64142.5080.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 124,129.0918,823.4922.0 %5.01,284.25725.8843.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)9,686.288,599.6211.2 %5.03,667.67859.5376.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,880.715,453.00-189.9 %0.0266.372.8598.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย62,484.340.000.0 %0.01,222.300.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย76,387.5822,664.0070.3 %5.0787.68123.2784.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย15,424.520.000.0 %0.0825.750.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง68,063.3911,460.0083.2 %5.0733.48986.31-34.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,887.0716,186.40-135.0 %0.01,401.960.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 0.002,955.720.0 %0.50.00412.290.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 344,081 172,636 0.00 % 23,373 10,837 0.00 %