จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4668,522.006,728.4699.0 %5.03,194.59622.0080.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,926.090.000.0 %0.0141.740.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก237,858.9420,185.3691.5 %5.0286.73283.571.1 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.001.900.0 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก25,258.590.000.0 %0.0109.470.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,868.047,161.93-85.2 %0.0936.40166.1582.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,016.802,735.649.3 %4.5632.14368.1941.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,538.692,181.0038.4 %5.0494.44108.2778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 70.0025,390.450.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 60.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,556.428,176.68-47.2 %0.01,601.961,274.3020.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,519.862,142.0052.6 %5.01,145.56766.4033.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก0.002,092.000.0 %0.50.00449.610.0 %0.5
สำนักงานชลประทานที่ 318,850.3198,606.60-423.1 %0.06,745.454,604.1031.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,179.681,133.0078.1 %5.01,905.42639.5766.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก0.00516.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,565.633,906.0029.8 %5.01,620.971,837.38-13.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,361.400.000.0 %0.02,166.090.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,345.143,616.0032.3 %5.01,525.89284.2281.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,531.452,105.0061.9 %5.01,563.921,220.0822.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก0.001,961.000.0 %0.50.001.850.0 %0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,593.663,380.0026.4 %5.01,811.133,223.96-78.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ท่าอากาศยานพิษณุโลก349,353.31197,880.9843.4 %5.0838.38306.8563.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,941.170.000.0 %0.04,619.170.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,387.910.000.0 %0.06,044.270.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,838.3613,684.00-54.8 %0.03,271.26616.5581.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,090.391,015.0080.1 %5.092.5354.6341.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก763,365.755,103.0099.3 %5.0249.2019.2292.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,566.98826.0076.8 %5.0860.3250.4394.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,051.55762.0075.0 %5.0651.14249.7761.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,548.574,148.008.8 %4.0871.20358.1158.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.0039,041.000.0 %0.50.002,117.450.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,434.900.000.0 %0.0843.991.9099.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,236.051,634.0068.8 %5.0483.67222.0654.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก8,239.210.000.0 %0.02,115.390.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,365.0310,067.6429.9 %5.02,341.261,064.9554.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก0.004,139.000.0 %0.50.00849.300.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,274.942,774.0035.1 %5.0857.880.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,947.582,934.5440.7 %5.01,126.56522.6353.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,629.654,591.8418.4 %5.01,069.49130.7587.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,824.247,228.0073.1 %5.0554.31537.703.0 %1.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รจจ.พิษณุโลก 66,232.9652,810.9920.3 %5.01,345.08999.4225.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,811.7324,236.006.1 %3.0857.62896.25-4.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 60.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,911.962,760.0029.4 %5.0936.38512.6245.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,715.6716,063.0029.3 %5.02,110.98895.4057.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,545.801,383.0061.0 %5.0727.20349.5651.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,976.324,500.0035.5 %5.01,487.84554.5462.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,667.671,658.0054.8 %5.01,021.27107.4589.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,097.960.000.0 %0.0879.330.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 171,699.4914,578.6579.7 %5.01,162.52555.2252.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 230,788.400.000.0 %0.02,577.220.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 30.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)21,337.8111,480.0046.2 %5.03,341.131,190.2064.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 781,260.145,571.5593.1 %5.0438.91789.59-79.9 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล31,858.000.000.0 %0.0553.750.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก78,993.420.000.0 %0.01,776.71220.4987.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว23,218.5918,012.0022.4 %5.0887.71402.1554.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก283,687.660.000.0 %0.03,651.570.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,824.032,524.4491.5 %5.0963.91931.733.3 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก19,020.4239,712.00-108.8 %0.02,430.942,798.14-15.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก22,808.7522,713.320.4 %0.52,485.82871.5864.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,619.271,369.0062.2 %5.01,333.41261.8580.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,609.193,321.008.0 %4.0860.33697.2119.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,815.588,193.00-70.1 %0.01,136.46229.2479.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,671.75661.0075.3 %5.01,272.3581.4793.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,053.12895.0070.7 %5.0407.53142.5665.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 656,663.6644,826.2020.9 %5.011,492.790.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,816.9219,584.0067.3 %5.012,221.423,925.4467.9 %5.0
รวม 2,707,320 711,559 0.00 % 75,923 36,946 0.00 %