จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,368.98588.0082.5 %5.0533.82149.2072.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์21,571.4014,269.1733.9 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,013.265,259.2541.6 %5.0144.3761.7457.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,326.432,013.0039.5 %5.0800.4058.1592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.4852.8989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก0.001,061.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,330.03717.0083.4 %5.0416.3535.3691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,839.44798.0083.5 %5.0345.330.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่5,043.93785.0084.4 %5.0387.3754.3986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,286.72682.0084.1 %5.0523.3735.3093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว0.000.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,261.43759.0082.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,769.5612,420.00-115.3 %0.01,427.571,182.7517.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,403.611,416.0058.4 %5.0838.08365.6756.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,581.983,122.0067.4 %5.02,131.171,368.5835.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,881.272,941.6250.0 %5.01,503.641,217.8019.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์0.003,364.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 6 14,093.8413,676.003.0 %1.54,635.274,720.45-1.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,285.971,316.0060.0 %5.0781.03206.2173.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,791.93945.0047.3 %5.075.5969.597.9 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,936.761,348.0065.8 %5.01,047.2535.2496.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,003.02868.0078.3 %5.0781.03355.6454.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,463.214,149.3656.2 %5.01,637.111,176.2428.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,330.743,151.4040.9 %5.0891.27338.1062.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,436.870.000.0 %0.01,161.71188.3283.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์10,581.7111,465.82-8.4 %0.01,107.02123.5088.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,421.671,830.0084.0 %5.0743.00206.0372.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,630.035,782.0012.8 %5.01,902.97987.1548.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,794.471,407.6079.3 %5.0990.20259.1673.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,464.952,934.0034.3 %5.0598.25142.6176.2 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์11,970.993,221.0073.1 %5.02,477.84637.4574.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,242.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,669.712,605.2844.2 %5.0993.82514.0248.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,078.523,213.0036.7 %5.0708.87461.7334.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์0.0076,386.200.0 %0.50.001,735.940.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 227,739.3913,670.0050.7 %5.01,787.60717.2559.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 356.151.0098.2 %5.0225.990.9599.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)28,883.288,099.2072.0 %5.02,723.46767.1471.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์35,895.3112,967.0063.9 %5.0357.22442.59-23.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,554.012,784.6038.9 %5.0335.34394.19-17.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.00792.510.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์41,552.360.000.0 %0.0828.730.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,884.731,975.8049.1 %5.0895.481,188.27-32.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,978.78871.0070.8 %5.0666.93281.6457.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,800.000.0 %0.50.005,646.090.0 %0.5
รวม 292,187 144,051 0.00 % 36,792 18,900 0.00 %