จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี0.00379.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,756.977,081.0048.5 %5.049.3260.17-22.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี7,450.875,000.0032.9 %5.0825.62208.0074.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,465.492,246.0035.2 %5.0692.5131.3095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี33,825.2629,856.0011.7 %5.02,488.571,229.3050.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,427.931,742.0067.9 %5.0312.56105.4966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,845.971,633.0066.3 %5.0393.76114.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม6,264.161,146.0081.7 %5.0358.2957.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,725.50909.0080.8 %5.0314.2352.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,284.30733.0082.9 %5.0265.3857.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ7,633.06508.0093.3 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,379.23629.0085.6 %5.0476.60123.5074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,810.04634.0086.8 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,563.77767.0078.5 %5.0692.53427.1438.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,673.461,367.0062.8 %5.0426.290.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี5,682.114,922.0013.4 %5.01,529.201,460.284.5 %2.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,587.698,223.00-24.8 %0.01,920.58579.1069.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,448.661,521.0055.9 %5.0554.04400.0027.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ส.ป.ก. ราชบุรี3,833.071,953.0049.0 %5.0844.640.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,199.2515,901.57-55.9 %0.01,472.530.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,729.800.000.0 %0.01,474.130.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,821.0212,406.1321.6 %5.05,053.191,401.9572.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,972.459,916.4217.2 %5.04,410.081,346.1569.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,133.511,237.0070.1 %5.0787.58155.2080.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,624.300.000.0 %0.0616.450.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,542.104,372.6921.1 %5.01,013.73490.7051.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี0.0027,040.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,724.490.000.0 %0.0692.500.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,930.273,411.0013.2 %5.0863.66237.5072.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,184.691,559.0069.9 %5.0958.74477.3750.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,399.832,751.0057.0 %5.01,510.20319.5978.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,296.914,297.46-0.0 %0.0749.55102.6086.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี164,863.056,406.0096.1 %5.0725.21821.99-13.3 %0.0
สพ.ราชบุรี53,117.2230,909.5241.8 %5.01,054.38323.5069.3 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รจก.เขาบิน 128,556.200.000.0 %0.01,435.430.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,831.551,055.0062.7 %5.0445.30227.9348.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี31,820.5840,877.95-28.5 %0.01,865.12633.0066.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,623.173,168.9052.2 %5.0673.50410.2239.1 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,703.681,501.4059.5 %5.0787.59117.2985.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,181.733,536.0015.4 %5.01,032.73768.6025.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 20.0010,946.640.0 %0.50.00991.380.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)8,528.828,962.00-5.1 %0.03,792.19497.3986.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี0.004,430.000.0 %0.50.0062.750.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม50,521.3747,408.006.2 %3.01,064.24629.0040.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง14,516.540.000.0 %0.067.830.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี63,075.589,373.3085.1 %5.024,338.850.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,323.701,384.0058.4 %5.01,215.39118.2390.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี201,221.3497,547.0651.5 %5.01,449.980.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 0.003,646.000.0 %0.50.00548.660.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี0.0016,394.250.0 %0.50.002,594.950.0 %0.5
รวม 788,949 378,851 0.00 % 40,856 14,069 0.00 %