จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 71,295.580.000.0 %0.0262.290.000.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี9,444.830.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี17,303.5023,486.40-35.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.040.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี12,072.070.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,462.501,295.0062.6 %5.0928.9847.7694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี25,944.8615,768.2239.2 %5.02,697.461,047.8561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5390.2186.4577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา5,085.711,812.0064.4 %5.0341.4785.4275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,725.60535.0088.7 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,349.20655.0084.9 %5.0304.1985.3771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,487.02622.0086.1 %5.0415.5787.8478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,326.80462.0089.3 %5.0914.7679.2791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,559.21611.0086.6 %5.0452.2286.8180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,740.04396.0091.6 %5.0286.8486.2469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,630.85299.0093.5 %5.0357.7685.2876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ด่านศุลกากรสังขละบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี5,103.632,634.0048.4 %5.01,081.1126.2697.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,488.151,506.0056.8 %5.0928.98357.5261.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 130.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี0.0017,171.000.0 %0.50.00124.450.0 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,731.830.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,956.531,331.0066.4 %5.01,062.0970.7993.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,443.400.000.0 %0.0909.970.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,212.835,108.00-21.2 %0.0677.95238.7264.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี0.003,065.000.0 %0.50.00605.080.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,571.052,087.0083.4 %5.01,119.00775.2030.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี0.004,936.750.0 %0.50.00830.300.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,613.402,993.0035.1 %5.01,351.11271.3479.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,398.373,291.7839.0 %5.01,594.54320.5279.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.0049.630.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี0.0010,353.010.0 %0.50.00842.480.0 %0.5
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.0046,955.520.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.00546.360.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"0.003,497.500.0 %0.50.00236.230.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 218,344.4817,728.003.4 %1.53,456.81526.1584.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.0011.050.0 %0.50.000.000.0 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,602.225,840.5060.0 %5.0386.95829.88-114.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี53,251.120.000.0 %0.01,422.440.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี48,141.840.000.0 %0.02,563.320.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,170.373,557.0014.7 %5.01,176.19880.6525.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี1,034.191,066.00-3.1 %0.0852.92214.6374.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 161,111 93,084 0.00 % 21,027 6,378 0.00 %