จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,224.3113,422.2036.8 %5.090.19173.85-92.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,839.792,444.0036.4 %5.0813.6778.8990.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,520.461,233.0065.0 %5.0680.562.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,896.375,659.2448.1 %5.02,486.52590.9076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช4,895.36580.0088.2 %5.0327.7647.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,068.251,926.0052.7 %5.0431.2542.7590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,867.371,592.0067.3 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,469.05793.0082.3 %5.0200.4676.3861.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,601.621,023.0077.8 %5.0231.1456.7875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง6,015.851,560.0074.1 %5.0403.3777.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก5,359.04904.0083.1 %5.0309.0554.6882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ4,246.44663.0084.4 %5.0323.0640.9487.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี0.001.000.0 %0.50.0090.140.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,967.841,559.0068.6 %5.0795.72786.691.1 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,205.201,648.0048.6 %5.0566.46504.8910.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,499.650.000.0 %0.01,041.860.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี17,858.334,019.0077.5 %5.0602.94739.18-22.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,990.511,709.0065.8 %5.01,289.071,296.35-0.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,423.093,264.0026.2 %5.01,022.85463.0754.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,118.710.000.0 %0.01,517.26232.0784.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง13,082.4312,163.807.0 %3.54,281.476,846.95-59.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,054.842,132.0047.4 %5.0889.73836.955.9 %2.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,719.761,396.0062.5 %5.0756.6234.5895.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,546.38766.0078.4 %5.0585.48474.3019.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,072.603,545.8912.9 %5.0594.06600.21-1.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,432.447,189.0042.2 %5.01,289.071,196.937.1 %3.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,807.341,775.0063.1 %5.0889.73285.5867.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี0.0010,712.570.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,228.944,620.0011.6 %5.01,155.96211.4681.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,471.042,535.0053.7 %5.01,365.13735.5546.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,220.703,018.006.3 %3.0604.4960.5290.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี0.009,158.000.0 %0.50.00578.750.0 %0.5
รจ.จ.สุพรรณบุรี 88,247.3066,620.1024.5 %5.01,342.39851.8936.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,854.99818.0071.3 %5.0433.35104.5075.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี0.0026,321.000.0 %0.50.001,034.480.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,026.081,365.0066.1 %5.0585.48574.571.9 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,019.041,948.0051.5 %5.0495.950.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี1,875.933,469.60-85.0 %0.0870.721,066.00-22.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,849.544,493.007.4 %3.5536.84278.1448.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1280,150.9125,626.4890.9 %5.0951.04758.7120.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 228,793.469,725.0966.2 %5.01,107.90777.9129.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 329,016.278,246.8671.6 %5.01,405.03960.8131.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)59,344.298,358.0085.9 %5.02,131.82668.7968.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.50.001,114.630.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี75,328.9576,089.00-1.0 %0.01,341.471,451.20-8.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี122,015.5532,493.6373.4 %5.0825.46615.5525.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,987.4853,302.00-83.9 %0.0946.57930.001.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส0.0019,307.990.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง68,161.4914,886.2878.2 %5.0698.390.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี0.0025,680.590.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,643.244,288.347.6 %3.5789.67781.091.1 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,396.899,734.00-52.2 %0.02,148.860.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,235.451,317.0059.3 %5.0623.51335.0146.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,379.6112,309.0069.5 %5.03,844.055,090.24-32.4 %0.0
รวม 961,644 406,607 0.00 % 39,293 30,755 0.00 %